Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Röda Korsets högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Arbetsliv och samverkan

Bedömning med motivering: Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att kvalitetssystemet innehåller rutiner och processer för att säkerställa att utbildningarna har ett arbetslivsperspektiv och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Bedömningen grundar sig på lärosätets självvärdering, styrdokument, processbeskrivningar och webbplats samt bekräftas under intervjuer med medarbetare, studenter och samverkanspartners i samband med platsbesöken.

Samverkan presenteras i självvärderingen och övriga underlag på ett trovärdigt sätt och som en integrerad del av verksamheten på olika plan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Intressenter har identifierats och anges i lärosätets dokument för utbildningsstrategier. Högskolan har ett fungerande samverkansarbete med mål och prioriteringar, och arbetet följs upp.

Följande styrkor lyfts fram av bedömargruppen inom området arbetsliv och samverkan:

 • Lärosätet anger i sin strategi ett mål för samverkan regionalt, nationell och internationellt.·
 • Lärosätets profil talar för att förbereda studenterna för arbete nationellt och internationellt
 • Lärosätet har gott anseende på arbetsmarknaden och studenterna har lätt att få anställningar efter genomförd utbildning
 • Lärosätet har en väl utvecklad process för planering av verksamhetsförlagda delar av utbildningen (VFU och VIL).
 • De kliniska handledarna "kalibreras" varje år genom utbildningsinsatser i lärosätets regi.
 • Intressenter har identifierats och anges i dokumentet Utbildningsstrategier för RKH.

Bedömargruppen vill även lyfta fram följande utvecklingsområden inom bedömningsområdet arbetsliv och samverkan:

 • Den inbördes betydelsen och relevansen av identifierade intressenter bör i högre grad värderas utifrån ett resursperspektiv.
 • Syfte och mål med medverkan i olika samverkansformer behöver förtydligas ytterligare för de medarbetare som deltar, för att på så sätt skapa ännu större värde för lärosätet.
 • Lärosätets ledning bör utveckla strukturen för den strategiska samverkan med region och enskilda vårdgivare, för att ytterligare säkra utbildningarnas relevans och användbarhet samt studenternas beredskap för arbetslivet.
 • Det påbörjade arbetet med att utveckla ett mer aktivt alumninätverk bör intensifieras.

Bedömning av bedömningsgrunden:

6.1 Lärosätet har rutiner och processer som säkerställer att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Uppfylld

I lärosätets färdplan med strategi för 2017–2020 anges, som ett av högskolans uppdrag, att samverka med det omgivande samhället och informera om verksamheten. Ett av sju mål för planperioden är samverkan regionalt, nationell och internationellt med synergi i syfte och mål. Lärosätets profil, med global inriktning på hälsa och omvårdnad, strävar till att förbereda studenterna för arbete nationellt och internationellt, och beaktar även utmaningarna i den pågående globaliseringen. Tidigare genomförd samt pågående forskning utvecklar specifika evidensbaserade kunskaper där resultaten kan integreras och användas inom ramen för samhällets behov.

Utbildningarna har ett gott söktryck enligt verksamhetsberättelsen 2018 och ett gott renommé. Under platsbesöken bekräftas genomgående att lärosätets profil är attraktiv för studenterna. Under intervjuer med olika grupper framstår det även som att studenterna har ett gott rykte på arbetsmarknaden och lätt att få anställningar efter genomförd utbildning. Samtidigt förekommer det en del oklarheter i användningen av begreppen global hälsa och global omvårdnad. Även bedömargruppen uppfattar att dessa bör förtydligas när det gäller innehåll och gränsdragning mellan begreppen inom profilen.

Queen Silvia Award har tilldelats studenter från RKH vid flera tillfällen, vilket tyder på användbara och relevanta studentarbeten. Lärosätet har även arbetat aktivt med internationaliseringsmöjligheter, exempelvis med att säkra mobilitetsfönster för studenterna. Detta är ett viktigt arbete utifrån studenternas internationella engagemang, förväntningar och lärosätets profil samt kopplingen till Röda Korset. Lärosätet har anställt en internationell strateg för att möta det internationella och globala perspektivet och det finns en internationaliseringsgrupp som ska säkerställa kvaliteten på samarbetet med internationella samarbetspartner (internationaliseringsstrategi). Lärosätet har medvetet minskat antalet internationella samarbeten för att i stället fördjupa samarbetet med sådana lärosäten som stöder lärosätets profil. Lärosätet har tydliga och konkreta mål för internationaliseringsarbetet och mobilitet samt fokuserar främst på utbytesstudenter. Vid platsbesöken lyfts det fram att lärosätet även arbetar för ökat kursutbud på engelska och mer digital undervisning, för att möjliggöra större mobilitet.

Det finns en väl utvecklad och systematisk process för planering av verksamhetsförlagda delar av utbildningen (VFU och VIL), vilket även konstateras i avsnittet om läranderesurser. Att dessa fungerar bekräftades i samband med intervjuerna. Samverkan sker i olika VIL-grupper som sammankallas av regionen. Här finns företrädare från regionen och kliniska handledare, samt även relevanta representanter från lärosätet. De kliniska handledarna "kalibreras" varje år genom utbildningsinsatser i lärosätets regi. Bedömargruppen finner detta aktningsvärt och det framkommer även att dessa aktiviteter är så uppskattade att andra lärosätens kliniska handledare "bjuder in sig".

Intressenter har identifierats och anges i dokumentet Utbildningsstrategier för RKH. Lärosätet ingår i ett Vinnovafinansierat projekt tillsammans med flera andra högskolor för att utveckla, testa och föreslå en flexibel uppföljningsmodell för samverkansprojekt inom utbildning och forskning. Samverkan sker med andra lärosäten inom campus och en gemensam plan för uppbyggnad av förbättrad teknisk kompetens i utbildningarna har tagits fram. Lärosätet har ett samverkansarbete med mål och prioriteringar. Men en tydligare koppling till hur detta säkerställer utbildningarnas relevans och intressentanalys är, enligt bedömargruppen, ett utvecklingsområde i dagsläget. I styrdokument anges att det, innan samarbeten inleds, ska anges kvalitetskriterier inom varje samarbetsområde för syfte, mål, nyttiggörande, resurser och tidsperspektiv. Detta finns för viss samverkan, men behöver utvecklas och beskrivas mer systematiskt. Dessutom behöver syfte och mål förtydligas för de medarbetare som deltar i olika samverkansformer. Det framkom vid det andra platsbesöket att ett större utvecklingsarbete har startats för att åtgärda dessa punkter.

Ansvarig utredare:
Charlotte Elam