Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Miljö, resurs och område
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

civilingenjörsexamen Bedömningsområde: Miljö, resurs och område

Ansökan beviljas
Publicerad: 2018-11-27
Lärosäte: Högskolan i Gävle
Ämne: Civilingenjörsexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Bedömningsgrund: Yrkesexamen

Motivering: Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Högskolan söker examensrätt till Civilingenjörsexamen i lantmäteriteknik, med två valbara inriktningar: 1. Tekniskt lantmäteri och 2. Geografiska informationssystem.

Civilingenjörsprogrammet med inriktningarna tekniskt lantmäteri och geografiska informationssystem (GIS) är väl förankrat i Högskolans profil vad gäller utbildning och forskning.

Bedömargruppens uppfattning är att angiven examen ryms inom examensordningen.

Utbildningens innehåll inklusive inriktningar har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

I ansökan beskrivs programmets innehåll, avgränsning mellan inriktningar och mot yrkesexamen, samt karaktär som matematiskt-naturvetenskapligt program. Utbildningsplan (bilaga 1) och kursplaner (bilaga 2) finns och verkar välplanerade och kompletta. Utbildningsplanen är formulerad på sedvanligt sätt och stipulerar lärandemål ("intended learning outcomes") i Bloom-taxonomins stil ("kunskap och förståelse", "färdighet och förmåga" samt "värderingsförmåga och förhållningssätt"). Kursplaner konkretiserar dessa lärandemål på kursnivå.

Civilingenjörsutbildningen i Gävle är förankrad i forskningen på följande sätt:

1. De forskare och lärare som bygger upp dess forskningstematik ger programmet vetenskaplig bredd och djup.

2. Profilens tematik passar väl utbildningens båda inriktningar.

3. De forskare och lärare som utgör den samlade vetenskapliga kompetensen inom profilen kommer delvis också att undervisa på programmets kurser.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Ur ett nationellt perspektiv finns ett allmänt intresse av att lärosätet ska få utfärda aktuell examen. Intresset är motiverat då det finns en stor efterfrågan på studenter med kunskaper inom lantmäteriteknik. Detta då bristen på arbetskraft inom området är betydande. I skrivande stund för få utbildningsmöjligheter inom lantmäteriteknik i förhållande till arbetsmarknadens behov.

Bedömningsgrund: Personal(Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens omfattning, innehåll, storlek och genomförande.

Lista av befintliga lärare finns i ansökan i Bilaga 6. Det finns 87 lärare, varav 69 är heltidsanställda. 15 av dem är professorer. Vad gäller specialiseringar så har 21 av lärarna samhällsbyggnad som ämnesinriktning, medan 17 har datavetenskap, 3 besluts-, risk- och policyanalys, 5 elektronik, 10 matematik, 2 statistik, 7 industriell ekonomi och 8 miljöteknik. Det betyder att 31 lärare är specialiserade inom samhällsrelaterade ämnen, 12 i matematisk-naturvetenskapliga ämnen och 30 i teknologiska ämnen. Detta är en bra balans.

Beträffande den akademiska bakgrunden, så har de flesta doktorsexamen. Totalt sett innehar lärarna tillsammans specialkompetens inom en imponerande bredd av ämnen av relevans för den sökta examen.

Det framgår av ansökan att Högskolan i Gävle tar lärarnas kompetensutveckling och den långsiktiga kompetensförsörjningen på allvar, med en särskild projektsatsning på 2,5 Mkr till Akademin för teknik och miljö. Det genomförs en årlig granskning med fokus på kompetensförsörjning och en del av lärarnas årsarbetstid är även avsatt till kompetensutveckling.

Bedömargruppen ser positivt på att högskolan har en modell för pedagogisk meritering som innebär att lärare kan ansöka om att bli inplacerade i en meriteringstrappa med nivåerna "Meriterad lärare" och "Excellent lärare", i syfte att bejaka och erkänna högskolepedagogiskt arbete och för att stimulera den högskolepedagogiska utvecklingen. Lärarna uppmuntras att satsa på sin egen pedagogiska utveckling och att dokumentera den i en pedagogisk meriteringsportfolio. Det är obligatoriskt för lärare att genomgå en högskolepedagogisk utbildning om 15 högskolepoäng som basis för arbetet med meriteringsportfolion och att reflektera över den egna undervisningsfilosofin samt motta återkoppling från kollegor på denna.

Några av de listade personerna är internationellt erkända inom sina fält.

Bedömningen är att denna personalstyrka står i proportion till programmets omfattning och att lärarkåren har relevant kompetens.

Bedömningsgrund: Utbildningsmiljön

Det finns en för utbildningen relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö.

Högskolan i Gävle bedriver för närvarande både utbildning (högskoleingenjörsprogram, master- och magisterprogram) och forskning som har koppling till lantmäteriteknik. Forskningsprofilen inom Akademin för teknik och miljö benämns Byggd miljö och denna forskningsprofil utgör även området för forskarexamen. I fokus för denna forskningsprofil är:

- byggnationer och omgivningar,

- tekniska system och informationsbehandling, samt

- resurseffektivitet och miljöpåverkan,

Dessa forskningsområden framstår som adekvata med avseende på den sökta examensrätten. Högskolan har en 40-årig historia inom byggforskning.

Det påpekas helt riktigt i ansökan att särskilt forskarutbildningsämnet Geospatial informationsvetenskap har särskild betydelse för civilingenjörsprogrammets båda inriktningar. I ansökan presenteras en bred vision vad gäller den roll som geospatial information kan ha i samhället och i den byggda miljön.

Som särskilt viktigt beskrivs i ansökan tillägnandet av ett forskande förhållningssätt. Högskolan har rätt att utfärda doktorsexamen inom området Byggd miljö, i vilken de tekniska utbildningarna är integrerade.

Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Till utbildningsmiljön tillhör även samverkan med omgivande samhälle. Akademin för teknik och miljö samverkar med det omgivande samhället inom både utbildning och forskning. Högskolan har väletablerade former för samverkan som visas i Figur 3 i ansökan. De täcker marknadsföring och rekrytering till utbildningsprogram, samverkan inom utbildning i form av gästföreläsningar, studiebesök, så kallade karriärluncher med mera och samverkan inom forskning och i form av uppdragsutbildning.

Bedömningsgrund: Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur.

Det är tydligt i ansökan att Akademin för teknik och miljö har tillgång till alla de materiella resurser som behövs för att framgångsrikt kunna bedriva utbildningsprogrammet: föreläsnings- och studiesalar, datorsalar med dator och programvaror inklusive specialiserade hjälpmedel och ITC-stöd. Även infrastrukturen för forskning är välutrustad. Lantmäteriövningar kan genomföras inomhus under vinterhalvåret.

IT-resurser inklusive programvara är omfattande rapporterad. Som enda lärosäte i Sverige är Högskolan i Gävle sedan 2012 ett ESRI Development Center. (ESRI står för Environmental Systems Research Institute). Högskolan har bland annat två "drönare" – så kallade oktokoptrar - och välutrustade verkstäder.

Utöver detta finns Mårtsbofältet – ett provområde 15 kilometer söder om Gävle – för att testa och experimentera med lantmäterimetoder och instrument med stor precision. Det finns även ett modernt och välutrustat bibliotek.

De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Resurserna utnyttjas av flera utbildningsprogram och forskningsprojekt. Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik kan alltså till stor del bygga på existerande lokaler, instrument och andra resurser.

Ansvarig utredare:
Elisabeth Mannerfeldt