Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-28
Lärosäte: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Styrkor

  • I lärosätets självvärdering beskrivs systematik kring hantering av jämställdhet inom ramen för likabehandling. Jämställdhet beaktas vid utformning, innehåll och genomförande av utbildning.
  • Lärosätet beaktar jämställdhet inom ramen för det förebyggande likabehandlingsarbetet för såväl enskilda lärare som på en lärosätesövergripande nivå.
Bedömning av bedömningsgrunden:

Lärosätet säkerställer ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Självvärderingen visar att jämställdhet ingår i lärosätets likabehandlingsarbete och modellen för detta arbete visar på systematik. Jämställdhetsaspekter går att identifiera i och det är prefekterna som ansvarar för arbetet med likabehandling inklusive jämställdhet. Intervjuer och uppföljningar görs för att identifiera områden för förbättring vilket bedömargruppen anser vara positivt. Förslagen formuleras sedan som aktiviteter och åtgärder och utgör underlag för rektors verksamhetsplan. Exempel på aktiviteter är lärande i arbetsplatsträffar, workshop, diskussioner med mera. På arbetsplatsträffarna identifieras allmänna problem såsom hög arbetsbelastning, lokaler, it, rättssäker examination. Dessa identifierade problem tas vidare till likabehandlingsrådet för diskussion, analys och prioritering. Rektorskansliet och prefekt ansvarar för efterföljande åtgärder.

I självvärderingen beskrivs hur lärosätet systematiskt beaktar utbildningarnas innehåll ur ett jämställdhetsperspektiv genom granskning av kurslitteratur och kursplaner. Lärare och annan personal, vilka ansvarar för utbildningens utformning och genomförande, vidareutvecklar sin kompetens avseende jämställdhet via den fortbildning personalen genomgår. Vidare framgår av självvärderingen att jämställdhet i personalstyrkan regleras av lärosätets riktlinjer för att eftersträva en jämn könsfördelning i kollegier, råd och nämnder.

Självvärderingen visar hur Likabehandlingsrådet systematiskt har arbetat i ett år för att gå igenom samtliga steg i modellen för likabehandling. Prefekterna har sedan ansvarat för arbetet och kommunikation kring likabehandling vid respektive institution, något som även har formuleras i aktivitetsplan för respektive institution.

Baserat på lärosätets riktlinjer för jämställdhet samt kompetensutveckling inom jämställdhet som del av likabehandlingsområdet anser bedömargruppen att lärosätet säkerställer systematik i beaktandet av jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)