Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Maskinelement - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-09
Lärosäte: Lunds universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse

Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet inklusive dess vetenskapliga metodik.

Bedömargruppen anser att utbildningen inte säkerställer att mål som rör kunskap och förståelse inom forskarutbildningsämnet uppnås. I självvärderingen beskrivs närliggande ämnens praktik (mekanisk teknologi och verktygsmaskiner samt mekanik), som verkar vara fungerande miljöer, men bedömargruppen kan inte se att de säkerställer detsamma för det aktuella ämnet. Självvärderingen ger en förtjänstfull beskrivning av vilka komponenter som påverkar kompetensen hos en doktor och beskrivningar av hur just bredden i ett ämne skapas, till exempel genom doktorandernas deltagande i konferenser, delaktighet i undervisning och samverkan med industrin. Det finns en rad aktiviteter som dessa ämnen föreskriver som gagnar att mål om kunskap och förståelse uppnås, t.ex. deltagande i seminarier, egna publikationer samt att formulera projektansökningar och delta i granskningsarbete av andras publikationer m.m. Men det finns inget i självvärderingen som kan övertyga bedömargruppen om att detta även gäller för forskarutbildningsämnet maskinelement. Det stärks inte heller av intervjuerna.

Vid institutionen som ansvarar för ämnet maskinelement används den individuella studieplanen för att säkerställa progression, särskilt med avseende på tagna kurspoäng och publicerade artiklar. Det finns också en koppling till lönestegen i den individuella studieplanen. Detta gäller också för den inskrivna doktoranden i forskarutbildningen. Loggboken som hör till den individuella studieplanen och som tydliggör målen enligt högskoleförordningen, aktiviteter och ansvariga bedöms vara en god struktur för uppföljning av mål.

Självvärderingen beskriver en lovande struktur av kurser för doktorander i de ämnen som finns på institutionen där forskarutbildningsämnet ligger. Den beskrivna strukturen borgar för kunskap inom ämnets bredd, inom vetenskaplig metodik och vetenskapligt skrivande och ger också en spetskompetens kopplat till doktorandens specifika projekt. Men bedömargruppen menar att även om det är sannolikt att den i dag rådande kursstrukturen gäller för den inskrivna doktoranden, och därmed för det bedömda forskarutbildningsämnet, så kan det inte säkerställas. Intervjuerna visar dessutom att bara en kort introduktion till forskarstudier på lärosätet är obligatorisk; i övrigt är alla kurser valfria. Intervjuerna visar också att det finns olika uppfattningar om hur många kurspoäng som ingår i forskarutbildningen. Bedömargruppen rekommenderar att ett visst mått av kurser är obligatoriska för att säkerställa bredden inom bland annat metodik.

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga

Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. Doktoranderna visar inte förutsättningar för att så väl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

Självvärderingen refererar till största del till närliggande ämnen, som mekanisk teknologi, verktygsmaskiner och mekanik, men det finns inget i självvärderingen som borgar för att det som nämns för närliggande ämnen också gäller för forskarutbildningen i maskinelement. Vad som gäller för den inskrivna doktoranden förblir oklart. Självvärderingen beskriver också flera principer för hur målen färdighet och förmåga uppnås, men dessa principer bedöms inte i dagsläget gälla för aktuellt ämne. Intervjuerna ändrar inte på denna bild.

Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen säkerställer inte genom utformning, genomförande och examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har inte nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Självvärderingen refererar till största del till närliggande ämnen (mekanisk teknologi och verktygsmaskiner samt mekanik), men det finns inget i självvärderingen som borgar för att detta skulle gälla för forskarutbildningen i maskinelement. Vad som gäller för den inskrivna doktoranden förblir oklart. Intervjuerna ändrar inte på denna bild.

Jämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras inte i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.

Självvärderingen refererar till största del till närliggande ämnen (mekanisk teknologi och verktygsmaskiner samt mekanik), men det finns inget i självvärderingen som borgar för att detta skulle gälla för forskarutbildningen i maskinelement. Vad som gäller för den inskrivna doktoranden förblir oklart. Det framgår i självvärderingen att könsbalansen i den provisoriska handledningsgruppen har en dominans av kvinnor, och i en för övrigt mansdominerad miljö är det troligtvis inte ett problem. Det är bara numerär balans mellan kön som tas upp som en faktor av jämställdhet och inte andra faktorer som klimat och kultur i forskarmiljön. Det är mycket positivt att det finns en handlingsplan på institutionen för att komma till rätta med snedrekrytering av kvinnliga doktorander. Intervjuerna visar också att frågan tas på största allvar, men det är fortfarande ensidigt behandlat med enbart ett kvantitativt perspektiv och inte också ur ett kvalitativt perspektiv.

Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination följs inte upp systematiskt. Resultat av uppföljningen omsätts inte i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker inte till relevanta intressenter.

Lärosätet verkar för att doktoranden genomför utbildningen inom planerad studietid, bland annat genom att det finns en koppling till lönestege och individuell studieplan. Att följa lönestegen används som en drivkraft för doktorander för att säkerställa progressionen i den egna forskarutbildningen, medan den formella användningen av studieplanen med koppling till både kurser och publikationer fungerar som en mekanism för att säkerställa samtliga doktoranders progression i forskarutbildningen. Det framgår inte om man i forskarutbildningsämnet tycker att den individuella studieplanen är tillräcklig för att verka för att utbildningen genomförs inom planerad tid. I stor utsträckning refererar självvärderingen till närliggande ämnen (mekanisk teknologi och verktygsmaskiner samt mekanik), men det finns inget i självvärderingen som borgar för att detta skulle gälla även för forskarutbildningen i maskinelement. Vad som gäller för den inskrivne doktoranden i maskinelement förblir därför oklart.

Utformning, genomförande och resultat

Inte tillfredsställande.

Den sammanvägda bedömningen av bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat är att det inte är tillfredsställande. Det finns i dag i det närmsta inga formella strukturer eller processer för att säkerställa att forskarutbildningens mål inom de tre kunskapsformerna uppfylls. Individuell studieplan tillämpas på institutionen för uppföljning och återkoppling, vilket är den enda mekanismen för att mäta måluppfyllelse. I övrigt finns inga relevanta beskrivningar över hur måluppfyllelse säkras.

Det finns inte heller en relevant beskrivning av hur man säkerställer en jämställd miljö. Den numerära balansen mellan kvinnor och män i den provisoriska handledargruppen har en kvinnodominans, vilket lämnas okommenterat. Klimat och kultur i förhållande till jämställdhet kommenteras inte heller.

Självvärderingen innehåller ingen specifik information om hur uppföljning, åtgärder och återkoppling hanteras inom forskarutbildningsämnet.

Ansvarig utredare:
Stella Annani