Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Ämne: Grundlärarexamen I
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Lärosätet arbetar med förberedelser för arbetslivet, som främst handlar om VFU-samarbetet med mottagande skolor, förändringar i arbetslivet och samverkan mellan lärosätet och regionen. VFU-organisationen är välstrukturerad och genomtänkt och har en klar progression i fyra steg för att successivt föra in studenterna i arbetsliv och yrkesverksamhet, i nära samverkan med handledare ute på arbetsplatserna. Lärosätet har också deltagit i ett nationellt försöksprojekt med övningsskolor där studenterna utöver vanlig VFU vistas två dagar varannan vecka på särskilt utvalda övningsskolor. Projektet sker i nära samarbete mellan universitet och skolhuvudmän. Studenterna avslutar sin sista VFU med en "skolövertagning" på två veckor. Organisationen införs successivt från 2015 och var fullt utbyggdför inriktningen mot förskoleklass och årskurs 1-3 hösten 2017. I intervjuerna framkom att detta upplägg är mycket positivt och kan vara en orsak till valet av studieort.

Med avseende på förändringar i arbetslivet framhåller lärosätet interkulturalitet och etnicitet som viktiga områden och nya avsnitt om detta har införts i alla inriktningar inom grundlärarprogrammet. I Växjö finns dessutom en fördjupning på området som innebär att studenterna gör de två sista VFU-perioderna i mångkulturellt präglade skolor och skriver minst ett självständigt arbete inom detta område. Även digitaliseringen av samhället tas upp ur olika aspekter, integrerat i såväl ämneskurser som UVK. Samverkan med regionen exemplifieras i underlagen genom att det genomförs informationstillfällen för VFU-handledare och handledarutbildning varje termin på båda campus. I programråden finns externa representanter för såväl lärare som rektorer från fältet. Ett annat exempel är årliga VFU-konferenser med rektorer och VFU-samordnare från samtliga VFU-skolor i regionen.

Ett utvecklingsområde är att involvera fler lärare och studenter i samverkansuppdrag och få in fler adjungerade adjunkter för att utveckla samverkansområdet. Sammantaget visar lärosätet på en omfattande och kvalitativt god samverkan med arbetslivet, särskilt när det gäller studenternas verksamhetsförlagda utbildning. Arbetet med kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare är däremot inte synliggjort (utöver som kurser för handledare) mer än något som man förväntar sig ska öka. Ett gott exempel är att i flera av ämnena finns det olika former av nätverk. Ett sådant är nätverket för matematiklärare där lärare från grundskolan och gymnasieskolan deltar tillsammans med lärarutbildare och forskare från Linnéuniversitetet. Nätverken ger ömsesidig feedback och kompetensutveckling.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Den tydliga och välstrukturerade progressionen inom VFU ger goda möjligheter för studenterna att successivt växa in i yrkesrollen både teoretiskt och praktiskt. Särskilt väl ägnat för detta förefaller upplägget vid Campus Kalmar vara, med verksamhetsintegrerade dagar (Vi-dagar) och en nära kontakt med det kommande yrkeslivet, något som också studenterna framhåller. Även Campus Växjös inriktning mot interkulturalitet framstår som en god förberedelse för yrkeslivet. Samverkan med det omgivande samhället, främst med skolan, sker på flera plan, via information, externa ledamöter i programråd och forum som Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och Centrum för skolutveckling och pedagogiskt ledarskap. Ett annat gott exempel på samverkan är de skolrelaterade nätverken där såväl yrkesverksamma som lärare och forskare deltar.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)