Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Samlat omdöme Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Mittuniversitetet
Ämne: Grundlärarexamen III
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.

Bedömargruppens sammantagna bedömning av underlagen är att utbildningen är fungerande i flera avseenden, men att det också finns flera brister. En viktig kommentar från bedömargruppen är att det framkommer i självvärderingen och intervjuerna att modellen med en så kallad innevecka, alltså en campusförlagd vecka, som följs av fyra veckors distansstudier medför att en del studenter arbetar under sina heltidsstudier. Det gör att tiden inte kan utnyttjas optimalt. Alla inslag upplevs inte heller som riktade mot en specifik utbildning eller inriktning. Lärosätet bedriver distansundervisning och har höga ambitioner kring detta. Distansveckornas krav och innehåll är dock inte transparent beskrivna. Studenters och lärares syn på campus-distansmodellen skiljer sig åt. Vissa ämnen lämpar sig för mobilt lärande, medan andra ämnen ofrånkomligt får problem. Bedömargruppen stöder många av de åtgärder lärosätet har vidtagit, men de sammanvägda underlagen signalerar att utbildningen ännu inte uppnår viktiga mål. Detta kan härledas till för lite tid med lärare och för mycket kamratgranskning, ibland utan lärares ledning. VFU-handledarnas ställning verkar vara stark. Övningsskolorna är ett viktigt och bra initiativ för regionen. Bedömargruppen rekommenderar fastare styrning av processen fram till ventileringen av de självständiga arbetena.

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms inte vara tillfredsställande. Personalens kompetens bedöms som adekvat. Styrkan är personalens stabilitet och utbildningsnivå, men det finns ett behov att se över om antalet disputerade lärare som undervisar i utbildningen står i proportion till utbildningens volym. Det vetenskapliga inflytandet under utbildningens campusförlagda veckor har stor förbättringspotential. Lärosätets målsättning att nyrekrytera kan med fördel riktas mot förskolebarns utveckling och socialisation. Bedömargruppen framhåller att utbildningsmiljön inte i tillräckligt stor utsträckning säkerställer att utbildningen drar nytta av personalens samlade kompetens. Utbildningsmiljön är samtidigt professionsinriktad via den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), men sambandet mellan forskning och utbildning försvagas av att studenterna verkar ha få obligatoriska inslag på campus där de får ta del av pågående forskningsprocesser. Den forskning som lärosätet bedriver har en stor bredd, men bedöms inte vara tydligt länkad till utbildningen. Bedömargruppen efterlyser konkreta strategier för att påskynda förstärkningen mellan forskning och utbildning.

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat bedöms inte vara tillfredsställande. Inom kunskapsformen Kunskap och förståelse visar underlagen på en ojämn måluppfyllelse. Bedömargruppens sammanvägda bedömning är att ämneskunskaperna är goda, men att målet som rör kunskap om vetenskapsteori, olika forskningsmetoder och relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inte är tillfredsställande. Urvalet av självständiga arbeten visar på brister avseende metod, vetenskaplig grund och avsaknad av teorier. Länkningen mål och examination är otydlig. En rekommendation är att utbildningens många disputerade lärare får mer undervisningstid. Inom kunskapsformen Färdighet och förmåga framgår det av underlagen att utbildningen inte möjliggör och säkerställer att studenterna når målet att kritiskt och självständigt, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter inklusive forskningsresultat. Majoriteten av de självständiga arbetena visar på brister. Målet som rör didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik är dock uppfyllt. Det är också målet att efter genomgången utbildning planera och bedriva undervisning och stimulera varje barns lärande och utveckling. Bedömargruppen vill lyfta fram att självvärderingens exempel på varierande examinationer är berömvärd.

Inom kunskapsformen Värderingsförmåga och förhållningssätt uppfylls inte målet. Det framgår heller inte av underlagen hur lärosätet specifikt avser att utveckla en komplett måluppfyllelse, särskilt inte avseende studenternas förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga aspekter. De mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt hållbar utveckling är ett utvecklingsområde.

Utbildningen kommunicerar och förankrar ett jämställdhetsperspektiv. Ett gott exempel på detta är att personalen har fortbildats inom området. En svaghet kan vara om genusfrågor betraktas som övergripande. Bedömargruppen rekommenderar att utbildningen skapar inslag för studenterna som är genuint länkade till jämställdhetsperspektivet.

Bedömningsgrunden Uppföljning, åtgärder och återkoppling är uppfylld. Ett utvecklingsområde som dock kvarstår är kursvärderingarnas låga svarsfrekvenser, som lärosätet är väl medvetna om och också försöker åtgärda. Lärosätet bör noga beakta studenternas önskemål för de campusförlagda veckornas innehåll. Det är lovvärt att lärosätet har genomfört förbättringar i studentstödet med hjälp av mentorer, studiemanualer och gruppstärkande processer. Distansutbildningens utmaningar borde utredas ytterligare.

Bedömningsområdet Studentperspektiv bedöms vara tillfredsställande. Det finns formella kanaler för studentinflytande i utbildningen, men utmaningen är att platserna inte är fyllda. När det gäller informellt inflytande är bedömningen att studenterna får adekvata möjligheter att vara aktiva och påverka utbildningens innehåll och upplägg. Det finns ett behov av att lärosätet arbetar ytterligare med information och återkoppling för att få en bättre struktur på studentinflytandet.

Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan bedöms som tillfredsställande. Det gäller särskilt den samverkan som sker regionalt med alla regionens omgivande kommuner. Även de internationella kontakterna är påtagliga, vilket kan gagna studenter. Underlagen gör det troligt att utbildningen förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)