Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan i Gävle
Ämne: Grundlärarexamen III
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Det framgår av självvärderingen att studenterna vid utbildningen får möjligheter att utöva inflytande över utbildningen via formella organ vid utbildningen och lärosätet. Lärosätet beskriver bland annat rutiner för var frågor från studenterna tas om hand, med en tydlig ansvarsfördelning i organisationen. Utbildningen har nyligen implementerat en ny strategi där en studeranderepresentant utses vid kursstarterna, vilken muntligt för fram kursdeltagarnas synpunkter på kursen, vid sidan av det formella websurvey-utvärderingsverktyget. Lärarna framhåller vid intervjuerna att förhoppningen är att en kombination av muntliga och skriftliga synpunkter från studenterna kan öka deras motivation att delta. Från och med höstterminen 2018 ska detta implementeras och den nya kursutvärderingsprocessen ska också spridas via Programhandboken och i kursernas studiehandledningar vid utbildningen. Lärosätet har dock svårt att rekrytera studentrepresentanter i de formella berednings- och beslutsorgan som finns. Lärosätet har därmed identifierat behov av att arbeta fram en tydligare formell informationskanal för studenterna i programmen, exempelvis en plattform eller webbsida. En administratör har därför anställts och har påbörjat detta arbete.

Det informella inflytandet som studenterna får är enligt självvärderingen i första hand i samband med kursstarter, när utbildningen presenterar kursinnehåll och utformning i dialog med studenterna för att ge möjlighet för studenterna att uttrycka synpunkter. Även under kursers gång, uttrycks det i självvärderingen, finns stora möjligheter för studenterna att utöva inflytande över kursens pågående innehåll, framförallt via e-post och forum i lärplattformen Blackboard som alla kurser använder. Bedömargruppen bedömer att studenter får adekvata möjligheter för att vara aktiva och kunna påverka innehåll och upplägg i utbildningen.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Det finns formella kanaler för studentinflytande i utbildningen men trots detta finns det flera identifierade utvecklingsområden. Bedömargruppen bedömer att utbildningen har tillfredsställande intentioner och planer för att exempelvis öka studentrepresentationen i formella råd och beslutsorgan, samt strategier för att öka deltagandet i kursutvärderingsprocesser där svarsfrekvensen idag är låg. Vad gäller det informella inflytandet bedömer bedömargruppen att studenterna får adekvata möjligheter att vara aktiva och kunna påverka innehåll och upplägg i utbildningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)