Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Umeå universitet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Personal

Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Antalet lärare och personalstyrkans sammantagna kompetens bedömer bedömargruppen vara adekvat och stå i proportion till utbildningens behov såväl på kort sikt som på lång sikt. Dock bedömer bedömargruppen den vetenskapliga ämnesdidaktiska kompetensen hos personalen, utifrån lärartabellen, inte riktigt stå i proportion till utbildningens innehåll och genomförande. Bedömargruppen noterar att fyra femtedelar (38 stycken) av lärarna undervisar mindre än 20 procent i utbildningen. Det framkom dock vid intervjuerna att det trots detta finns en kärngrupp av lärare som undervisar i många delar av utbildningen.

Lärosätet visar på en balans och stabilitet mellan vetenskaplig och professionsrelaterad kompetens hos personalen. Lärartabellen visar att det finns en hög andel disputerade lärare, och ett stort antal av de disputerade med undervisning i förskollärarutbildningen är också utbildade förskollärare. Därutöver använder utbildningen såväl adjungerade förskollärare som experter (forskare och gästlärare) i undervisningen. Lärosätet visar i självvärderingen också på försörjningsplaner med pågående professors- och lektorstillsättningar samt doktorandanställningar. Under 2018 ska en professor anställas som har inriktning mot barns utveckling och lärande. Datum för sista ansökningsdag sammanföll med dagen för intervjutillfället, och det framkom vid intervjun att lärosätet fått flera kompetenta sökande. Lärosätet har också tillsatt en doktorand under hösten 2018.

Lärosätet säkerställer den pedagogiska kompetensen, till exempel vid nyanställningar, eftersom det för tillsvidareanställning krävs e uppvisad pedagogisk skicklighet erhållen genom undervisning på högskolenivå, högskolepedagogiska kurser eller motsvarande. Lärosätet uppmuntrar också meritering för lärarna inom det pedagogiska området, och lärosätet praktiserar en meriteringsmodell med två graderingsnivåer. Lärarkåren får kompetensutvecklingsmöjligheter med möjlighet till 10-20 procent forskning och lärosätet erbjuder handledarutbildning för verksamma VFU-lärare (lärare i verksamhetsförlagd utbildning).

Bedömargruppens bedömning är att den vetenskapliga kompetensen i utbildningen är adekvat. Det är även positivt att lärosätet arbetar för att stärka kompetensen med fler lektorat samt professor med inriktning mot barns utveckling och lärande. Bedömargruppen bedömer att det finns en systematisk och adekvat plan för personalens vetenskapliga och pedagogiska kompetensutveckling, och lärosätet gör kontinuerliga lärarkapacitets- och lärarkompetensanalyser för att säkerställa kvalitet som svarar mot utbildningens volym, innehåll och genomförande.

Utbildningsmiljö

Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Bedömargruppen bedömer att lärosätet tillhandahåller en god, adekvat och kreativ utbildningsmiljö inriktad på forskning och aktuella projekt med god relevans för förskollärarutbildningen och dess studenter. I självvärderingen beskriver lärosätet att den utbildningsvetenskapliga forskningen bedrivs vid flera forskningsmiljöer och att utbildningens lärare har anknytning till en eller flera miljöer. Dessa forskningsmiljöer innefattar både förskole- och fritidshemspedagogik och mer specifik ämnesinriktad forskning med didaktisk koppling.

Den vetenskapliga miljön kommer studenterna tillgodo bland annat genom att utbildningens lärare forskar och på så sätt kan redovisa aktuella forskningsresultat samt introducera studenterna i forskningsprocessen. Forskningen vid lärosätet kommer dessutom väl in i utbildningen, genom bland annat föreläsningar, kurslitteratur och forskningsseminarier. Det handlar exempelvis om forskningsprojekt som behandlar ljudbilder och medverkandekonst där förskolebarn och studenter involveras. Ytterligare ett gott exempel på sambandet mellan forskning och utbildning är det som behandlas gällande värdegrund under studenternas första termin. Det finns även riktade satsningar vid lärosätet för samverkan mellan utbildning och forskning genom sökbara medel.

För den professionsinriktade miljön presenterar lärosätet i självvärderingen ett utvecklat system som ger lärare i förskolan möjlighet att vara verksamma vid lärosätet till viss del, och anställda vid lärosätet att vara verksamma i skolmiljö under viss tid. Lärosätet genomför också satsningar på praktiknära forskning.

Bedömargruppen anser således att utbildningsmiljön för studenterna är både vetenskaplig och professionsinriktad. Den kommer också studenterna till del på flera olika sätt. Ett styrkeområde är lärosätets utvecklade system för att främja professionsinriktat arbete hos lärare.

Förutsättningar

Tillfredsställande

Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens bedömer bedömargruppen vara adekvat och stå i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt. Det är positivt att lärosätet har en plan för att bibehålla och stärka den vetenskapliga kompetensen med fler lektorer och en professor i barns utveckling och lärande. Den ämnesdidaktiska vetenskapliga kompetensen bedömer bedömargruppen vara något svag i dagsläget varför bedömargruppen rekommenderar lärosätet att se över aktuella kompetensområden. Den professionsrelaterade kompetensen bedömer bedömargruppen som adekvat i och med att flera av de disputerade också är utbildade förskollärare. Dessutom använder lärosätet adjungerade lärare i utbildningen. Den pedagogiska kompetensen stärker lärosätet via en meriteringsmodell.

Det finns också en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och lärosätet bedriver verksamheten så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Den vetenskapliga miljön bedömer bedömargruppen vara god och kreativ, och den kommer studenterna till del på flera olika sätt. Den professionsinriktade miljön vill bedömargruppen framhålla som en styrka genom det utvecklade system som finns för att främja professionsutveckling.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)