Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Umeå universitet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Bedömargruppen bedömer att studenterna under utbildningen får möjlighet att bygga en grundläggande beredskap inför det kommande yrkeslivet, mestadels genom praktiska moment som perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Dessa perioder är knutna till utbildningens olika kurser och innehåll och inbegriper examinerande moment som att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter. I flertalet kurser utöver VFU träffar studenterna dels adjungerade lärare från förskolans verksamhet, exempelvis då undervisningen bygger på fall från verksamheten, dels andra yrkesgrupper som är verksamma inom förskolan, till exempel logopeder. I självvärderingen lyfter lärosätet också fram ledarskap som en viktig förmåga att utveckla inför ett arbetsliv i förändring.

Det finns en nära samverkan mellan VFU/yrkespraktik och lärosätet med syfte att förbättra, utveckla och kvalitetssäkra utbildningen, vilket lärosätet exemplifierar med VFU-handledarnätverk samt försöksverksamheten med övningsförskolor där styrgruppen arbetar för detta syfte. Lärosätets VFU-organisation har ett väletablerat samarbete med regionens centrala VFU-samordnare och skolhuvudmännen och varje student får möjlighet till tre VFU-besök under sin utbildning. Lärosätet har som ambition att studenterna under VFU-kurserna ska få bekanta sig med olika förskolor i skilda miljöer som ett sätt att förbereda dem på arbetslivets variation och mångfald.

Självvärderingen lyfter också fram en kritisk analys och värdering vilket bedömargruppen betraktar som positivt. Här lyfter lärosätet exempelvis fram informations- och kommunikationsteknik (IKT) och fjärrundervisning som ett viktigt område som det har behov av att utveckla mer, eftersom lärosätet bedömer att det kommer att finnas stort behov av IKT-kompetens inom yrket framöver. Att studenterna fördjupar sig kring systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete i förskolan utgör enligt lärosätet ett led i att förbereda dem för ett föränderligt arbetsliv, men också för att ge dem en bas för utvecklings- och utredningsuppgifter i sin yrkesutövning. Utbildningen förbereder även för en möjlig fortsatt utbildning genom magisterkurser för att få behörighet till att söka forskarutbildning. Lärosätet gör kontinuerligt alumnuppföljningar för att på så sätt hämta information om hur väl lärosätet förbereder studenterna för arbetslivet. Utöver ett nära samarbete med VFU-lärare finns också samverkan med det omgivande samhället via förskolenätverk.

Studentföreningen vid universitetet anordnar arbetsmarknadsdagar en gång om året och arbetslivsrepresentanter har genom deltagande vid programråd och i lärosätets styrelse möjlighet att ge en inblick i aktuella behov och krav inom förskoleområdet.

Bedömargruppen anser att lärosätet genomför utbildningen så att den är användbar både nu och i framtiden. VFU i utbildningen är välplanerad och utgår från att förbereda studenterna på de förändringar som sker i arbetslivet. Det är en styrka att lärosätet uppmärksammat områden som IKT och fjärrundervisning detta är något som behöver utvecklas vidare. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömargruppen bedömer att lärosätet utformar sin utbildning så att den är användbar i dagsläget och samtidigt förbereder studenterna på att möta förändringar i yrkeslivet. Lärosätets organisation för verksamhetsförlagd utbildning har ett väletablerat samarbete med regionens centrala samordnare och skolhuvudmännen. Lärosätet samverkar dessutom med det omgivande samhället genom exempelvis förskolenätverk. Bedömargruppen ser det som en styrka att lärosätet uppmärksammat områden som IKT och fjärrundervisning eftersom det ser att detta är något som behöver utvecklas vidare inom utbildningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)