Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studentperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Studentperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Malmö universitet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Studentperspektiv

Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.

Studenterna har möjlighet till både formellt och informellt inflytande. Det informella inflytandet kommer till uttryck i självvärderingen genom att studenterna får möjlighet att framföra synpunkter direkt till lärare under pågående kurs och det formella inflytandet sker exempelvis genom deltagande i kurs- och programvärderingar. Vidare finns formellt en studentrepresentation vid lärosätets samtliga beslutande och beredande organ både på universitets- och fakultetsnivå: fakultetens styrelse, utbildningsnämnd, strategiska grupp och verksamhetsråd, VFU-råd (verksamhetsförlagd utbildning) och kursplanesamordningsgrupp. Studenternas reella inflytande har resulterat i en gemensam mall för kursguide, kontinuerliga omgrupperingar i studenternas arbetslag och fördjupning inom specialpedagogik.

Lärosätet beskriver också att studentkåren kommer att få en egen webbplattform för att studenterna lättare ska kunna få information om utbildningsbevakning samt kunna utöva studentinflytande. När detta kommer att erbjudas beskriver lärosätet dock inte i underlaget. Denna form av återkoppling till studenterna är något som bedömargruppen vill poängtera som viktigt i ett fortsatt utvecklingsarbete.

Bedömargruppen vill lyfta fram det positiva med att lärosätet tagit tillvara studenternas åsikter och synpunkter i den strukturförändring av utbildningen som lärosätet genomfört höstterminen 2018.

I självvärderingen uppmärksammar bedömargruppen en svaghet i återkopplingen av kursrapporter när det gäller studenters svarsfrekvens. Bedömargruppen vill här särskilt framhålla det pilotprojekt för mer systematisk uppföljning och återkoppling som lärosätet genomfört och vill poängtera vikten av att lärosätet följer upp och genomför detta utifrån de planer som beskrivs i självvärderingen.

Studentperspektiv

Tillfredsställande

Bedömargruppen gör bedömningen att studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningen. Rollen är främst formell, där studenterna får möjlighet att ingå i beslutande organ. Utifrån det pilotprojekt som lärosätet presenterar ser bedömargruppen det som rimligt att studenterna inom en snar framtid även kommer att få ökade möjligheter att påverka sin utbildning genom en systematisk uppföljning och återkoppling. Bedömargruppen vill lyfta fram det positiva med att lärosätet tagit tillvara studenternas åsikter och synpunkter i den strukturförändring av utbildningen som lärosätet genomfört höstterminen 2018.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)