Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Malmö universitet
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetsliv och samverkan

Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.

Utifrån självvärderingen bedömer bedömargruppen att arbetslivet och samverkan med arbetslivet är något som lärosätet framhåller som viktigt i utbildningen. Övningsskolor, med sitt specifika ansvar, är något som lärosätet i självvärderingen lyfter fram som en viktig del, och tillsammans med det också samarbetet med "särskilt yrkesskickliga förskollärare". Det kan vara både positivt och negativt att studenterna under samtliga delar av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) finns kvar på samma förskola, men lärosätet lyfter fram goda argument till varför man valt att ha det så. Lärosätet understryker att studenterna befinner sig på en och samma VFU-placering under alla perioder för att kunna stärka banden till verksam personal och barn samt kunna stärka sin yrkesprofessionella identitet. Det nära samarbetet öppnar upp för en nära dialog mellan handledare, student och VFU-lärare, vilket även säkerställer att handledaren uppdateras med de lärandemål som studenterna ska nå upp till. Genom VFU-perioderna får studenterna möjlighet att träda in i en yrkesprofessionell roll samt ta tillvara förskollärares erfarenheter och förmågor. Det är dock viktigt att utbildningen som helhet erbjuder studenterna möjlighet att utveckla beredskap att möta förändringar i arbetslivet. I dagsläget erbjuder lärosätet studenter som genomför sin VFU på en övningsförskola två till fem dagars VFU på en annan förskola med andra förutsättningar. Bedömargruppen vill framhålla, trots allt det positiva som lärosätet beskriver när det gäller att vara på samma VFU-plats under hela sin utbildning, att lärosätet framöver behöver fortsätta att utveckla arbetet med att beakta likvärdighet för alla studenter så att det blir mindre skillnader i förutsättningar mellan olika VFU-platser. Det innefattar också att ta hänsyn till aspekter om mångfald för studenterna gällande möten med barn med olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter.

Självvärderingen uppger vissa väl identifierade områden för utveckling, och det finns planer för hur lärosätet tar hand om detta. Studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan lärosätet och övningsförskolor. De förskolor som ingår har tecknat ett tilläggsavtal med kriterier för förstärkt kvalitet genom koncentration av studenter, handledarutbildning och yrkesskickliga förskollärares medverkan i högskoleförlagd utbildning. Vid intervjuerna framkom att den handledarutbildning som lärosätet genomför är populär och att förskolan är väl representerad i utbildningen. Lärosätet beskriver också i självvärderingen en struktur för att studenternas självständiga arbeten ska kunna knytas till förskolors utvecklingsarbete, vilket bedömargruppen vill lyfta fram som en styrka.

Bedömargruppen vill avslutningsvis poängtera vikten av att lärosätet fortsätter arbetet med de områden som identifierats gällande utveckling av betygskriterier, som bör förstås på ett likvärdigt sätt av lärare/handledare och studenter, samt en rättssäker bedömning.

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Lärosätet erbjuder studenterna möjlighet att utveckla beredskap för att möta förändringar i arbetslivet. Detta gör lärosätet dels genom att de under sin utbildning får möjlighet att utveckla och stärka sin yrkesroll med hjälp av lärare inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid en och samma förskola genom utbildningen, dels genom att erbjuda en kortare VFU-period vid en annan förskola. Samverkan med det omgivande samhället sker genom ett regionalt utvecklingsråd och handledarutbildning som lärosätet erbjuder. Arbetet tillsammans med övningsförskolor är ett specifikt exempel på denna samverkan. Bedömargruppen vill lyfta fram som ett gott exempel lärosätets struktur och incitament för att knyta studenternas självständiga arbeten till förskolors utvecklingsarbete.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)