Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Förskollärarexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Högskolan Dalarna
Ämne: Förskollärarexamen
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Personal

Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga och professionsrelaterade kompetens är inte adekvat och står inte proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Utifrån självvärderingen, lärartabellen och intervjuerna bedöms den vetenskapliga kompetensen vara svag eftersom andelen disputerade lärare är låg. Dessutom saknas i stor utsträckning disputerad personal med professionskompetens inom förskoleområdet. Vidare noterar bedömargruppen att de disputerade lärarna har låg grad av undervisning eftersom flertalet disputerade arbetar 20 procent eller mindre i utbildningen. Lärarstaben består övervägande av adjunkter, och av dem har mindre än hälften förskollärarexamen. Av de adjunkter som är antagna som doktorander har några förskollärarbakgrund, vilket bedömargruppen menar innebär en möjlighet att lösa professionskompetensen på lång sikt. Inom ämnesstudierna råder det dock påtaglig brist på professionell kompetens med inriktning mot förskoleområdet, vilket innebär en ytterligare svaghet inom utbildningen. De flesta lärare arbetar 20 procent eller mindre i utbildningen. Sammantaget är detta en mycket problematisk situation enligt bedömargruppen.

Lärarkapaciteten bedöms inte stå i proportion till utbildningens volym på kort sikt. Lärosätet har dock som mål att stärka kompetensen inom den befintliga personalen, och det finns ett aktivt kompetensutvecklingsarbete. Lärosätet exemplifierar kompetensutvecklingsarbetet med en satsning på att förstärka forskar- och utbildningsmiljön, något som bedömargruppen ser som en styrka. Bedömargruppen rekommenderar även att lärosätet stärker den vetenskapliga kompetensen genom extern rekrytering, eftersom det kan påverka den befintliga utbildningen om flertalet lärare påbörjar forskarutbildning samtidigt.

Samtliga lärare besitter enligt lärosätets självvärdering pedagogisk kompetens och nyanställda erbjuds högskolepedagogisk utbildning. Vid intervjuerna framkom att alla handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen i förskolan har handledarutbildning. I samband med handledarutbildningen erbjuder lärosätet även handledarna att ingå i ett nätverk. Inom förskoleklass är inte alla handledare utbildade ännu.

Utbildningsmiljö

Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Den utbildningsvetenskapliga forskningen bedrivs vid forskningsprofilen Utbildning och lärande, där högre seminarier förekommer två gånger per månad. I anknytning till dessa seminarier samlas även lärarutbildare i kollegiala mötesplatser såsom den förskolepedagogiska mötesplatsen, som leds av en docent.

Forskningsmiljön och utbildningsmiljön bedöms vara sammankopplade, vilket enligt självvärderingen kommer till uttryck bland annat genom att adjunkter inkluderas i forskningssammanhang. På så sätt får adjunkterna möjlighet att utveckla vetenskaplig kunskap, något som sedan är relevant i undervisningssammanhang. Konferenser, gästföreläsningar och disputationer är öppna för förskollärarstudenter, vilket ger dem ytterligare möjlighet att ta vara på aktuell forskning. Lärosätet har även ett nära samarbete med internationell forskning (The Global Education Research and Teaching Team, GERT) samt studentnära samverkan med konferensen Teacher in Europe, där studenter och lärare deltar. Det finns också möjlighet till Erasmusutbyte, vilket ger studenterna möjlighet att öka sin kunskap och erfarenhet ur ett forsknings- och kunskapsperspektiv. Vid disputationer bjuder man in förskollärarstudenter och lärosätet streamar även föreläsningar för de studenter som har svårt att delta vid lärosätet. Det framgår också av självvärderingen att lärosätet ger studenterna möjlighet att medverka vid möten med partnerförskolor, där även förskollärarutbildare samt handledare i den verksamhetsförlagda utbildningen deltar. Detta kan ge utrymme för intressanta diskussioner om forskning samt om viktiga, aktuella frågor och dilemman.

I både självvärderingen och vid intervjuerna framför lärosätet att delar av förskollärarutbildningen kan studeras via "nätcampus", vilket innebär att studenterna kan välja att läsa delar av utbildningen via nätet. Därmed har de möjlighet att välja mer av den ena eller andra undervisningsformen.

Lärosätet arbetar med integrerade kurser där det finns en otydlighet avseende poängfördelning och vilket område kurserna tillhör i de integrerade kurserna, inom utbildningsvetenskaplig kärna eller förskolepedagogiskt område. Det går inte att i bedömningsunderlagen utläsa vad som examineras i respektive kurs och hur många poäng varje område har i de integrerade kurserna, exempelvis examensarbete. Bedömargruppen efterlyser en tydligare etikettering av kurserna.

Förutsättningar

Inte tillfredsställande

Lärosätets förutsättningar bedöms vara bristande när det gäller lärarutbildarnas vetenskapliga och professionsrelaterade kompetens. Förskollärarutbildningen har få disputerade lärare, både inom pedagogiskt arbete och inom ämnesstudier. Dessutom finns det få disputerade lärare med professionskompetens inom förskoleområdet. De disputerade lärare som tjänstgör i utbildningen undervisar dessutom i låg grad. Trots att många adjunkter undervisar i utbildningen har de flesta av dem inte professionskompetens med inriktning mot förskoleområdet; särskilt inom ämnesstudierna är det bara ett fåtal som har sådan kompetens. Detta innebär att den sammanlagda kompetensen inte överensstämmer väl med utbildningens innehåll, mål och genomförande på kort och lång sikt. Bedömargruppen understryker behovet av att åstadkomma en balans mellan lärarnas sammantagna vetenskapliga och professionsrelaterade kompetens. Ett tydligt utvecklingsområde är också att öka lärarnas andel undervisning i utbildningen.

Forskningsmiljön och utbildningsmiljön bedöms vara sammankopplade. Det synliggör lärosätet till exempel genom att förskollärarstudenter bjuds in vid disputationer, och genom att man streamar föreläsningar för de studenter som har svårt att delta vid lärosätet. Vidare anordnar lärosätet forskningsseminarier för personalen samt verksamhetsförlagda föreläsningar med interna och externa forskare för yrkesverksamma, studenter och lärarutbildare.

Sammantaget bedömer bedömargruppen att förutsättningarna inte är tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)