Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen gy modersmål: arabiska Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-04-29
Lärosäte: Högskolan Dalarna
Ämne: Ämneslärarexamen ht
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Bedömningsgrund: Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Det finns en utbildningsplan, men inte fullständiga kursplaner för hela utbildningen

Det finns en utbildningsplan för hela utbildningen och tydliga rutiner för hur styrdokumenten fastslås, förnyas och kvalitetssäkras. Däremot saknas fullständig kursplan för modersmål arabiska: III där delkurs 2 med didaktisk inriktning, 7,5 hp inte beskrivs med innehåll eller tydligt framskrivna lärandemål. Även modersmål: arabiska IV, saknar fullständig kursplan då två delkurser om vardera 7,5 hp inte finns beskrivna med innehåll eller lärandemål (Delkurs 1 och 2). Sammantaget saknas beskrivningar av kursinnehåll och lärandemål för 22,5 hp på termin 8 och termin 9 i utbildningen.

Skillnaden mellan utbildningen för blivande grundskollärare och blivande gymnasielärare i Modersmål: arabiska består, undantaget examensarbetena, huvudsakligen i dessa kurser. Frånvaron av precisering i underlaget av innehållet i dessa valbara kurser gör det svårt att bedöma progressionen i utbildningen. I intervjuerna framkom det att kurserna ännu inte finns konkretiserade, men att de kan komma att behandla digitala medier, skönlitteratur och didaktiska frågor. Det framkom att planen var att skriva fram fullständiga kursplaner på gymnasieinriktningen i Modersmål: arabiska under tiden som de första antagna studenterna påbörjar sina studier på utbildningen. Bedömargruppen menar dock att detta är otillfredsställande ur ett studentperspektiv där alla delar i en utbildning bör vara möjliga att granska och ta ställning till i förväg för att kunna göra ett väl grundat studieval. Riktlinjerna från myndigheten är också tydliga på denna punkt: Det ska finnas styrdokument för hela utbildningen för att examenstillstånd ska beviljas. Innehåll och mål ska finnas beskrivna, även om litteraturen inte nödvändigtvis måste vara exakt angiven. Bedömargruppen anser därför att ansökan inte är tillfredsställande utifrån denna aspekt.

Bedömningsgrund: Säkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs inte att studenterna har uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är väl genomarbetade och beprövade i relation till målen i examensordningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen vilar också på ett arbetssätt med väl inarbetade former. Bedömargruppen menar dock att det finns en problematik i det faktum att flertalet av de handledare som kan bli aktuella ute på skolorna i ämnet modersmål själva saknar pedagogisk utbildning och behörighet. Detta bör uppmärksammas av högskolan vid utvecklings-, bedömnings- och inte minst betygssamtalen med de ansvariga verksamhetsförlagda lärarutbildarna.

Gällande kursplanerna i ämnesstudierna så finns det tydliga beskrivningar av innehållet i de olika kurserna för Modersmål: arabiska I och II. Däremot är innehåll och mål i tre av de sammanlagt sex kurser som ingår i kursblocken Modersmål: arabiska III och IV inte preciserat. Detta leder till bedömningen att lärosätet inte kan visa hur man säkerställer progressionen och säkringen av examensmål för dessa kurser.

Bedömargruppen ser vidare en svaghet i frånvaron av kurser i arabisk fonetik och språkhistoria, vilket kan påverka studenternas ämneskompetens negativt när det gäller kunskap och förståelse i ämnet arabiska. Bedömargruppen rekommenderar att moment i arabisk fonetik inkluderas i utbildningen, dels eftersom förmågan att läsa fonematisk/fonetisk skrift är grundläggande för att kunna ta del av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, dels eftersom ljudsystemet i formell arabiska skiljer sig väsentligt från ljudsystemen i de talade varieteterna som är elevernas modersmål. En valbar kurs på gymnasieinriktningen skulle kunna ges ett sådant fokus, med fördjupning i fonetikens teoretiska begreppsapparat och komparationer arabiska-svenska. På litteratursidan är läsfrämjande på arabiska ett ämne som förtjänar fördjupning.

Förutom i två språkspecifika kurser i arabisk grammatik är innehållet tänkt att präglas av integration mellan svenska som andraspråk och arabiska i varierande grad. Bedömargruppen anser att integrationen mellan ämnena gör ett gott intryck generellt, men rekommenderar en tydligare beskrivning i kursplaner när det gäller konkretiseringen av samarbetet i lärandemålen och innehållet.

Det finns en tydlig koppling mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination i de delar av utbildningen där kursplaner finns. Angivna kurser beaktar en viss variation av didaktiska aspekter och det finns en progression från fokus på studentens eget språk (grammatik och litteratur) till fokus på språket hos barn och unga (språkutveckling), samt vidare till ett fokus på språkets roll i samhället (migration och identitet). Därefter följer VFU: n. Denna progression ger studenterna som läser ämnet förutsättningar att nå vissa av examensmålen. Högskolan Dalarna har kopplat examensmålen för Ämneslärarprogrammet till så kallade nyckelkompetenser som var och en har kunskaps-, färdighets- och värderingsaspekter vilket underlättar operationaliseringen och kontrollen av måluppfyllelsen i utbildningen.

Det breda kunnandet inom ämnesstudiernas huvudområde, samt de väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område som examensbeskrivningen stadgar, ges inte någon konkretion i ansökans avsnitt om säkring av examensmålen. Ingen kurs som är specifik för gymnasieinriktningen beskrivs och ingen diskussion förs om progression på denna nivå i ansökan. Det går inte att utläsa vari breddningen och fördjupningen består på gymnasienivån. Utan exempel på innehåll och mål i de valbara kurserna går det inte säkert att säga att utbildningen kommer att genomföras på ett sätt som säkrar examensmålen. Det samlade omdömet blir därför att säkringen av examensmålen inte bedöms som tillfredsställande. Ansökan är i övrigt gedigen och gör det troligt att breddning och fördjupning i modersmål: arabiska faktiskt kan erbjudas i utbildningen efter smärre förbättringar.

Utformning, genomförande och resultat

Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms som inte tillfredsställande

Bedömargruppens sammanvägda bedömning av aspektområdet blir inte tillfredsställande. Detta motiveras dels av formella brister i ansökan där fullständiga kursplaner för tre kurser saknas och dels av den därmed sammanhängande svårigheten att bedöma genomförandet, progressionen och resultatet på grund av att detta underlag saknas. Intervjuerna har tagits i beaktande, men den information som lämnades där var inte konkret nog för att ändra denna bedömning. Bedömargruppen ser även en fördjupning i fonetikens teoretiska begreppsapparat och komparationer arabiska-svenska, liksom läsfrämjande på arabiska som områden för utveckling. I de delar av utbildningen där fullständiga kursplaner finns görs en tydlig koppling mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examination.

Ansvarig utredare:
Maria Nyman