Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen gy modersmål: arabiska Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-04-29
Lärosäte: Högskolan Dalarna
Ämne: Ämneslärarexamen ht
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsperspektivet är integrerat i utbildningens utformning och genomförande

På en övergripande nivå finns enligt ansökan en tydlig jämställdhetsstrategi som ska genomsyra arbetet i alla ämnen på högskolan. Sett till helheten i en ämneslärarutbildning där kurser som "Skolväsendets historia och samhällsuppdrag" och "Sociala relationer, konflikter och makt" ingår, är jämställdhetsperspektivet tillfredsställande tillgodosett i utbildningen.

Inom det specifika ämnet modersmål: arabiska framstår dock jämställdhetsperspektivet som något outvecklat, även om det i ansökan framgår att jämställdhet diskuteras i flera kurser och att en jämn könsfördelning bland läromedelsförfattarna eftersträvas. Bedömargruppen efterlyser en tydligare integrering av ett jämställdhetsperspektiv i kursernas lärandemål och innehåll, då det inte tydligt framkommer att kurslitteraturen behandlar och problematiserar jämställdhet. Enligt ansökan diskuteras kön och genus i skönlitteraturen och blir på så sätt föremål för diskussion.

I ansökan nämns diskussioner om genus i språket (det vill säga indelningen i feminina och maskulina ord) som exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens genomförande. Som språkkategori har genus dock ingenting med jämställdhet att göra och bedömargruppen ser inte att det finns en koppling mellan betydelsen av genus i ett språk och talarnas attityder till jämställdhet eller deras sociala organisation. Bedömargruppen rekommenderar däremot en diskussion av könsrollerna i de arabiska läromedel som ingår i kurslitteraturen då arabiska läromedel är "könade" på ett annat sätt än svenska. Grammatikornas exempelmeningar för verbböjning och pronomen gestaltar exempelvis ofta traditionella, patriarkala könsroller, där män tilldelas vissa egenskaper och aktiviteter och kvinnor andra. (Ett autentiskt exempel ur grammatiklitteraturen lyder: "De bästa kvinnorna är de som glömmer dålig behandling, förstår goda råd och lyssnar till dygdens röst") Ett liknande dilemma finns med religiöst - oftast islamiskt - impregnerad text. Denna egenskap hos arabiska läromedel bör problematiseras i utbildningen för att undvika att blivande lärare reproducerar sådana stereotyper som strider mot en jämställd undervisningspraktik. Under intervjuerna visade dock lärarna att de i högsta grad är medvetna om problematiken, arbetar med den och har påbörjat forskning i frågan.

Utifrån den kompletterande information som framkom vid intervjuerna och sett till helheten i ämneslärarutbildningen är jämställdhetsperspektivet tillfredsställande tillgodosett i utbildningen.

Ansvarig utredare:
Maria Nyman