Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Ämneslärarexamen 7-9 svenska som andraspråk Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Ansökan beviljas
Publicerad: 2019-04-29
Lärosäte: Högskolan Väst
Ämne: Ämneslärarexamen ht
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Bedömningsgrund: Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.

Utbildningsplan och kursplaner finns för hela utbildningen och dessa är utformade i enlighet med högskoleförordningen med avseende på behörighetskrav och liknande. I ansökan beskrivs också hur det är tänkt att alla steg från utbildningsplanen till kursplanerna och till kursbeskrivningen ska bilda en enhet i genomförandet av utbildningen. Detta anser bedömargruppen är lovvärt. Bedömargruppen har haft problem att avgöra vilka kurser som ingår i 7-9-utbildningen i och med att lärosätet bifogat kursplaner och litteraturlistor för kurser som enbart är aktuella på gymnasienivå. Utbildningsplan och kursplaner för de kurser som ingår i 7-9-utbildningen är däremot helt korrekta.

Bedömningsgrund: Säkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Det är vår bedömning att lärosätet har fungerande system för att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna. Bland annat bidrar de angivna betygskriterierna i kursbeskrivningarna, de så kallade kurs-PM till detta, liksom en examensmålsmatris och en plan för VFU-progression. Programledningen har ansvaret att kontrollera så att alla examensmål examineras. Förändringar som kan äventyra detta behandlas i ett programkollegium för att säkerställa att så inte sker. Bedömargruppen ser därför att säkringen av examensmålen sker på ett tillfredsställande sätt.

I ansökan beskrivs en tydlig progression i de utbildningsgemensamma kurserna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Progressionen i de ämnesspecifika kurserna är inte lika tydligt framskriven. Detta har naturliga skäl då ämneskurserna endast består av 45 hp och därmed innehåller väldigt olika delar av ämnet (flerspråkighet, undervisning i ett andraspråksperspektiv, bruk och struktur samt litteraturundervisning).

Progressionen i kurslitteraturen är något otydligt framskriven i ansökan. I samband med intervjuerna framkom att viss litteratur behandlas översiktligt i början av studenternas utbildning och mer fördjupat i senare delar av utbildningen, vilket övertygade bedömargruppen till att anse att progressionen är omhändertagen. Bedömargruppen noterar även att språkinlärning och flerspråkighet är företeelser som inte tydligt framkommer som inslag i kursplaner eller litteraturlistor. Vid intervjuerna medgavs att språkinlärningsteorier borde få mer plats men det framkom också att lingvistisk analys, processbarhetsteori och performansanalys faktiskt förkommer i utbildningen.I bifogade litteraturlistor dominerar litteratur av mer övergripande karaktär medan vetenskapliga artiklar inte ges motsvarande utrymme. I intervjuerna gavs emellertid konkreta exempel på forskningsartiklar som används och studenterna bekräftade att de återkommande uppdateras ifråga om forskning. Konkreta exempel gavs också på hur de vetenskapliga artiklarna behandlas; till exempel genom att lärarna har korta föreläsningar följt av gemensamma litteraturdiskussioner.Bedömargruppen noterar att variation i undervisningsformer och examination är framskrivna i kursplanerna vilket också bekräftas av kursbeskrivningarna som bifogas ansökan. Detta styrktes även vid intervjuerna, där det också framkom att examinationssätten varierar mellan muntliga och skriftliga examinationer och mellan individuella och gruppvisa sådana. Bedömargruppen noterar dock att salstentamen inte används i andra sammanhang än vid grammatik- och fonetikexaminationer, vilket gruppen uppfattar som möjligen något ensidigt.

Utbildningens utformning och genomförande när det gäller den litteraturvetenskapliga sidan syns vara relevant också i ett andraspråksperspektiv. Lärosätet visar en medvetenhet om att skönlitterära böcker behöver introduceras något annorlunda för andraspråkselever än för förstaspråkselever, vilket bedömargruppen noterar som positivt. God medvetenhet visas också om att valet av skönlitteratur för förstaspråkselever respektive andraspråkselever i ungdomsskolan också har gemensamma drag, vilket ett antal forskare inom fältet har poängterat.Bedömargruppen noterar att innehållet i kursen Litteraturundervisning i ett andraspråksperspektiv riskerar att överlappa motsvarande kurser i ett förstaspråksperspektiv. Enligt intervjuerna avvärjs dock denna risk genom gemensamma ämnesmöten på ämneslärarutbildningen.

Bedömargruppen anser efter att ovanstående har tagits i beaktning, att utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställer att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Utformning, genomförande och resultat

Med stöd i ansökan och kursplaner uppfattar bedömargruppen att utbildningens utformning och genomförande och resultat är tillfredsställande. Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela 7-9-utbildningen och lärosätet beskriver ett fungerande system för att tydliggöra vilka krav som ställs på studenterna. Vid intervjuerna har progressionen och ämnesinnehållet bekräftats, men bedömargruppen rekommenderar att detta görs ännu tydligare i styrdokumenten.

Ansvarig utredare:
Maria Nyman