Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-19
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Pedagogik
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Tillfredsställande

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

Högskolan har utvecklat en allmän modell för systematisk uppföljning som avses gälla även för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Modellen bedöms som tillfredsställande. Självvärderingen visar flera exempel på hur uppföljning och återkoppling av forskarutbildningens olika delar går till. Eftersom forskarutbildningsmiljön är så begränsad ser bedömargruppen dock att lärosätet har stora utmaningar när det gäller att säkerställa en verksamhet med kurser och andra inslag som stödjer doktoranden att nå måluppfyllelse i utbildningens alla delar. Utmaningarna har inte med högskolans modell för systematisk uppföljning att göra, utan med den mycket begränsade forskarutbildningsmiljön.

Underlagen visar att handledarnas och lärarnas kompetens och kompetensutveckling följs upp systematiskt, och att åtgärder vidtas för att främja hög kvalitet i utbildningen. Samtidigt konstaterar bedömargruppen att handledargruppen inte lever upp till de krav som högskolan själv har ställt för att bedriva forskarutbildning inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Ett nyligen inrättat handledarkollegium ska stödja kollegialt lärande. Detta handledarkollegium är ett exempel på åtgärder som främjar kvalitet i utbildningen. Ett annat exempel är den utvecklade processen för de individuella studieplanerna. Forskarutbildningsmiljön följs upp på olika sätt. Arbetet med kursutvärderingar samt de årliga avstämningarna med lärare och utbildningsledare i samband med att de individuella studieplanerna revideras borgar för att forskarutbildningsmiljön följs upp. Uppföljning sker också genom ledningsorgan där även doktorander bidrar, och det finns dessutom en central överklagandenämnd.

Den individuella studieplanen och dess årliga revidering fyller en viktig funktion för den systematiska uppföljningen av aspektområdet utformning, genomförande och resultat. Utbildningsledaren spelar en viktig roll i att kontinuerligt följa progressionen och föra samtal med doktorander.

Den individuella studieplanen ger förutsättningar att visa hur kopplingen mellan arbetsliv och utbildning ser ut och följs upp. Hela den modell som högskolan har byggt upp med yrkesverksamma doktorander ger möjligheter till systematisk återkoppling mellan högskola och arbetsliv, och bedöms kunna bidra till att stärka sambandet mellan forskning och yrkesverksamhet.

Av självvärderingen framgår att utbildningsledaren har en central roll i att följa doktorandernas progression och i att ge återkoppling till både doktoranderna och organisationen. Att synpunkter som framkommer tas till vara i utvecklingsarbetet med hänsyn till doktorandernas behov synliggörs i självvärderingen på flera sätt. Exempelvis diskuteras de sammanställda kursutvärderingarna i forskningsnämnden, och sammanställningarna är en grund för kursplaneringen. Vidare framgår det att arbetet med de individuella studieplanerna fungerar som ett underlag vid planering av kursutbud och handledarresurser. Dessutom revideras den allmänna studieplanen, studiehandboken och de individuella studieplanerna regelbundet för att tydliggöra förväntningar och rättigheter.

HLK:s ledning och utbildningsledaren ansvarar för att vid behov sätta in åtgärder för att främja jämställdhet i utbildningen. Det gäller till exempel kursutbudet, kursplanearbetet, seminarier och frågor som berör handledarkollegiets arbete. Vidare nämns att utbildningsledaren tar upp jämställdhetsfrågor i de individuella samtalen med doktoranderna.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel