Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Data- och informationsteknik - licentiat- och doktorsexamen
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Inledning Data- och informationsteknik - licentiat- och doktorsexamen

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Göteborgs universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Bedömargruppens uppdrag

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gett oss i uppdrag att granska utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen inom datavetenskap. I bilaga 1 framgår våra bedömningar med vidhängande motiveringar och ett förslag till samlat omdöme för varje granskad utbildning.

Härmed överlämnar vi vårt yttrande till UKÄ.

Bedömargruppens sammansättning

I bedömargruppen ingick följande ledamöter:

 • Professor Birgitta BergvallKåreborn, Luleå tekniska universitet (ordförande och ämnessakkunnig)
 • Professor Joachim Parrow, Uppsala universitet, (vice ordförande och ämnessakkunnig)
 • Professor Nahid Shahmehri, Linköpings universitet (ämnessakkunnig)
 • Professor Anne Persson, Högskolan i Skövde (ämnessakkunnig)
 • Professor Christina Mörtberg, Linnéuniversitetet (ämnessakkunnig)
 • Professor Amy Loutfi, Örebro universitet (ämnessakkunnig)
 • Professor Kim Guldstrand Larsen, Universitetet i Aalborg (ämnessakkunnig)
 • Professor Magnus Jonsson, Högskolan i Halmstad (ämnessakkunnig)
 • Professor Jörgen Hansson, Högskolan i Skövde (ämnessakkunnig)
 • Tekn dr Johan Eker, Ericsson Research (arbetslivsrepresentant)
 • Tekn dr Bengt Ahlgren, SICS (arbetslivsrepresentant)
 • Doktorand Jenni Susan Reuben (Karlstads universitet
 • Doktorand Andreas Persson (Örebro universitet)

Se bilaga 2 för bedömargruppens jävsförhållanden.

Bedömargruppens arbete

Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). I de fall lärosätet ger både licentiat- och doktorsexamen inom datavetenskap har dessa utvärderats som en enhet. Underlag för bedömningen har utgjorts av lärosätenas självvärdering inklusive bilagor som utarbetats utifrån Vägledning för utvärdering av utbildning på forskarnivå, Universitetskanslers-ämbetet 2016, allmänna och individuella studieplaner, intervjuer med företrädare för den granskade utbildningen och doktorander samt andra underlag som UKÄ tagit fram. Underlagen redovisas i bilaga 3.

Bedömningsprocessen

Utifrån underlagen har vi gjort en bedömning av utbildningarnas kvalitet utifrån nedanstående aspektområden och perspektiv

Aspektområden:

 • miljö, resurser och område
 • utformning, genomförande och resultat
 • uppföljning, åtgärder och återkoppling.

Perspektiv:

 • doktoranders perspektiv
 • arbetslivets perspektiv
 • jämställdhetsperspektiv.

Bedömargruppens preliminära yttrande per utbildning har skickats till respektive lärosäte på delning, för att påpeka eventuella sakfel. Delningstiden var tre veckor. De svar som lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Vi har tagit del av lärosätenas svar, och i de fall där vi gjort bedömningen att det varit relevant har ändringar gjorts i yttrandena.

Reflektioner från bedömargruppen

Nedan följer några av bedömargruppens reflektioner;

Utvärderingen, som omfattar fjorton doktorandutbildningar inom området datavetenskap, visar att kvaliteten på utbildningarna generellt sett är hög. Det är ganska stora skillnader i storlek mellan de utvärderade utbildningarna. Vissa är mycket små vad gäller antalet doktorander, andra utbildningar har mellan 20-30 doktorander. Några utbildningar är ganska nystartade medan vissa lärosäten har erbjudit någon form av datautbildning i femtio, sextio år.

Åtta av de fjorton självvärderingar som lärosätena har lämnat in till UKÄ är skrivna på engelska vilket återspeglar det faktum att det, generellt sett, finns en hög grad av internationalisering i forskarutbildningen i datavetenskap – om än i varierande grad lärosätena emellan. Internationaliseringen avser såväl utresande som inkommande doktoranderna och övrig personal som samarbeten. Internationaliseringen är positiv då den visar på mobilitet, internationell konkurrenskraft och attraktivitet kopplad till utbildningarna. Många inresande doktorander som läser datavetenskap i Sverige stannar här efter avslutad utbildning vilket är positivt för utveckling och tillväxt i Sverige.

Svenska lärosäten deltar - men i varierande utsträckning - i olika former av samarbeten inom datavetenskap, nationella såväl som internationella. De nationella samarbetena sker ofta inom ramen för vad lärosätena brukar benämna forskarskolor, ett exempel är det mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Några av de utvärderade lärosätena samarbetar inom MIT, Management and IT, ett annat samarbete är CUGS, National Graduate School in Computer Science, som är en nationell forskarskola med särskilt, tidsbegränsat stöd av regeringen. Utvärderingen visar också att många doktorander läser kurser, ibland ganska många, vid andra lärosäten än de lärosäten som de är inskrivna vid. Bedömargruppen ser det som positivt att studenterna inhämtar kunskap från flera lärosäten, inte minst från universitet i andra länder, men vill samtidigt peka på vikten av att examensmål och kvalitet i kurserna säkerställs. Om andelen kurser som läses vid andra lärosäten än det som doktoranden är inskrivet vid, blir alltför omfattande, måste lärosätet kunna beskriva varför det valt denna strategi: varför det inte självt ger kurserna, hur det på lång sikt kan säkra ett brett kursutbud för sina forskar-studerande, och konsekvenserna för forskarutbildningen. Bedömargruppen vill också lyfta fram att obligatoriska kurser är ett bra sätt att säkerställa att doktorander förvärvar kunskaper och färdigheter som anses viktiga för utbildningen, exempelvis jämställdhet, hållbarhet och etik.

En stor del av de projekt som doktoranderna arbetar med under sin utbildning är externfinansierade. Det är i grunden en fördel att doktoranderna under sin utbildning får kontakt med det omgivande samhället och, i vissa fall, också med sina framtida arbets-givare. Men bedömargruppen vill samtidigt understryka vikten av att doktoranderna får tid för egna studier och aktiviteter inom utbildningen, till exempel för kurser, artikel-skrivande, vetenskapliga reflektioner och diskussioner.

Så kallade industridoktorer är mycket vanliga inom utbildningarna i datavetenskap. Det är doktorander som går på särskilda avtal som ofta innebär att de inte deltar i exempelvis institutionstjänstgöring på det sätt som doktorander anställda vid lärosätena gör. Industri-doktorer arbetar i stället ofta någon dag i veckan hos sin arbetsgivare. Bedömargruppen ser positivt på denna kategori av doktorander då de främjar samverkan.

Arbetsmarknaden för nyutexaminerade doktorer i datavetenskap är mycket god. Bedömargruppen vill inte desto mindre understryka vikten av att doktoranden i sin utbildning får den typ av generiska kunskaper och förmågor som gör att de förbereds för ett föränderligt arbetsliv. Av bedömargruppens yttrande framgår att kvaliteten generellt sett är hög på de utbildningar som har blivit utvärderade. Men det är också angeläget att lärosätena fortsätter sitt arbete med att säkerställa kvaliteten på utbildningarna. Återkommande synpunkter från bedömargruppen handlar om de individuella studie-planerna som är ett mycket viktigt instrument för uppföljningen av doktorandernas progression i utbildningen. En bedömarsynpunkt som har kommit upp flera gånger är att det finns anteckningar om kommande möten med exempelvis handledaren, men sedan ingenting om huruvida mötet verkligen ägde rum. Det är också viktigt att studieplanerna är tydliga med avseende på exempelvis avvikelser och åtgärder. Det är av vikt att doktoranderna lär sig att ta ansvar för den egna utbildningen. En annan synpunkt som återkommer i bedömningarna är bristen på systematik i kontakter med alumner.

Av utvärderingen framkommer mycket tydligt att ett förbättringsområde är jämställdhet och jämställdhetsperspektivets integration i doktorandutbildningarna. Bedömargruppen noterar generellt sett en förbättringspotential hos lärosätena i detta avseende. Några exempel på integrering av jämställdhetsperspektivet i själva utbildningen kan vara val av författare avseende kurslitteratur, val av gästföreläsare, gästforskare och vem som får adjungerade tjänster, vilka förebilder som lyfts fram, jämställda opponenter och betygsnämnder, vem som företräder utbildningen externt inte minst i populärveten-skapliga sammanhang, val av partner till forskningsprojekt och – inte minst - att doktoranderna direkt får kunskap om jämställdhetsperspektivet i till exempel olika kurser eller seminarier.

Datavetenskap är nationellt såväl som internationellt starkt mansdominerat men utvecklingen mot en större andel kvinnor i miljöerna går, generellt sett, långsamt. I utvärderingen har vi sett flera goda exempel på initiativ från lärosätena om hur de längre ned i utbildningarna och åldrarna medvetandegör flickor och unga kvinnor om vikten av tekniska utbildningar. Bedömargruppen vill uppmuntra lärosätena att fortsätta med den typen av aktiviteter. Det är också viktigt att på andra sätt tänka lång-siktigt, vilket ibland handlar om att uppmuntra kvinnliga doktorander och forskare att tacka nej till uppdrag som i förlängningen kan inverka negativt på deras fortsatta karriär. Vi vill uppmana lärosätena att ge de – ofta alltför få – kvinnor, samma chans till akademiskt meriterande uppdrag. Det handlar om strukturer, men det handlar också om medvetenhet och om en vilja att förändra.

Slutligen vi vill framföra ett varmt tack till de lärosäten som ingått i denna utvärdering, framförallt till de personer inom datavetenskap som har gjort denna utvärdering möjlig.

För bedömargruppen

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Ordförande

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg