Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Miljö, resurser och område
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Data- och informationsteknik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Miljö, resurser och område

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Göteborgs universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Bedömningsgrund: Forskarutbildningsämne

Avgränsningen av forskarutbildningsämnet och dess koppling till den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten är välmotiverad och adekvat. Bedömargruppen rekommenderar dock Göteborgs universitet att definiera en process för hur specialiseringar läggs ned, förändras eller nybildas. Bedömargruppen rekommenderar också Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola att anpassa de båda allmänna studieplanerna till varandra.

Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola (Chalmers) bedriver tillsammans forskarutbildning i datavetenskap inom ramen för en så kallad forskarskola. De två lärosätena samarbetar tätt i utbildning och forskning inom datavetenskap i en sammanhållen miljö. Lärosätena har lämnat in en gemensam självvärdering men formellt handlar det om två oberoende utbildnings-anordnare varför de två utbildningarna bedöms i separata yttranden.

Doktoranderna antas vid ett av de två lärosätena och får sin examen från det lärosäte där de är antagna. Vid Göteborgs universitet uppgår antalet doktorander till fyra, vid Chalmers till 48. Det finns en gemensam institution vars ledning rapporterar till bägge lärosätena. Doktorandgrupperna är blandade och i praktiken finns inga större skillnader utifrån de två utbildningarnas perspektiv. Chalmers står för en dominerande andel av de anställda (190 av totalt 260), men Göteborgs universitet ger tydliga och viktiga bidrag som dominerar vissa inriktningar.

I ämnesdefinitionen finns en skillnad mellan lärosätena eftersom de allmänna studieplanerna är olika. Göteborgs universitet har en adekvat ämnesdefinition i den allmänna studieplanen. Exempel på forskningsfält som nämns i självvärderingen är programmeringslogik, algoritmer och optimering samt informationssäkerhet. På ett övergripande plan utgör logiskt baserade metoder, programmeringsspråk och praktiska algoritmer grundläggande teman i flertalet forskargruppers verksamhet. I lärosätets självvärdering framgår det emellertid inte vilken process som finns för att kontinuerligt uppdatera definitionen och avgränsningen av forskarutbildningsämnet.

Bedömningsgrund: Personal

Antalet handledare och lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande.

Av självvärderingen framgår att antalet aktiva handledarna vid forskarskolan är 44, varav sex är anställda vid Göteborgs universitet, 38 vid Chalmers. Det genomsnittliga antalet doktorander per huvudhandledare, räknat på det totala antalet huvudhandledare vid forskarskolan, är 2.08, maxantalet är 6.

Bedömargruppen menar att samstämmigheten mellan handledarnas kompetens och ämnes-definitionen är mycket god. Detta utläses framför allt av handledarnas vetenskapliga publikationer som på ett betryggande sätt visar att kompetensnivån överlag är mycket hög.

Göteborgs universitet och Chalmers erbjuder gemensamt möjlighet till kompetensutveckling av handledare. Tre olika typer av handledarutvecklande aktiviteter erbjuds: "Supervisory forum" erbjuder handledare en mötesplats för handledare att kunna träffas och dela med sig av sina erfarenheter, "Coaching supervisor" fokuserar på det akademiska ledarskapet och erbjuder bland annat kommunikationsträning medan "I as a leader" uppmärksammar handledarens egen roll. Göteborgs universitet erbjuder dessutom kurser i doktorandhandledning. Enligt självvärderingen säger några personer som har deltagit i dessa kurser att de lett till att deltagarna har provat nya metoder och arbetssätt i sin vardag. En stor del av forskningen inom ämnet är externfinansierad. Handledarna arbetar kontinuerligt med att söka forskningsanslag och att publicera sig i hård konkurrens.

Av självvärderingen framgår att forskargruppen har omfattande kontakter med det omgivande samhället, inte minst med näringslivet. Volvo Car Corporation är ett exempel på en mycket viktig samarbetspartner. Andra exempel som ges av självvärderingen är att flera handledare arbetar deltid med projekt som gör forskningsresultat kommersiellt gångbara, något som kommer doktoranderna till del. Doktorander och forskare rekryteras internationellt. 70 procent av handledarna har internationell bakgrund med goda internationella kontakter och nätverk.

Handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs systematiskt upp i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling, men återkoppling sker inte till relevanta intressenter.

Bedömargruppen rekommenderar att processen för systematisk uppföljning förtydligas i synnerhet i de delar som beskriver hur handledarkompetensen sammanlagt utvecklas vid Göteborgs universitet, hur återkoppling inhämtas från berörda som till exempel doktorander, samt vilka åtgärder som kan vidtas och vem som då är ansvarig.

I den allmänna studieplanen och i Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet finns övergripande regler för hur handledarbyte ska ske om behov skulle uppstå. Doktoranden har rätt att byta såväl huvudhandledare som bihandledare. Doktoranden behöver inte motivera en begäran om byte, men denna ska vara skriftlig och ställas till prefekten. Ett byte av handledare följs av en revidering av den individuella studieplanen.

Enligt självvärderingen följs handledarnas kompetens upp och handledarna utvärderas, utvecklas och förbättras kontinuerligt. Fram till 2014 hade alla handledare deltagit i minst en av dessa kompetens-utvecklande aktiviteter, vilket kontrollerades och följdes upp på central nivå. Sedan 2015 sker kontroll och uppföljning av handledarens närmaste chef.

Bedömningsgrund: Forskarutbildningsmiljö

Forskningen vid lärosätet har en sådan kvalitet och omfattning att utbildningen på forskarnivå kan bedrivas på en hög vetenskaplig nivå och med goda utbildnings mässiga förutsättningar i övrigt. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället både nationellt och internationellt.

Göteborgs universitet har redovisat fyra doktorander, samtliga män.

Enligt självvärderingen finns det ett visst utbud av relevanta forskarutbildningskurser att läsa även vid andra institutioner på lärosätet och kurser att läsa vid andra lärosäten. Ett exempel på en kurs som flera institutioner vid Göteborgs universitet har utvecklat tillsammans i syfte att bredda doktorandernas forskarutbildningsmiljö och som nämns i självvärderingen är Transdisciplinary Research Methods. Samarbetet med Chalmers inom ramen för forskarskolan innebär att forskarmiljön totalt sett blir mycket större jämfört med om forskarutbildningen hade bedrivits enbart vid Göteborgs universitet. Vid Chalmers finns närmare femtiotalet doktorander inskrivna.

Doktoranden placeras i den forskargrupp där doktorandens huvudhandledare befinner sig. Hela forskargruppen spelar en viktig roll när det gäller att stötta doktoranden i forskningsarbetet på sin väg fram mot licentiatexamen och doktorsexamen. Enligt självvärderingen strävar institutionen efter att öppna upp forskargrupperna, då seniora forskare och doktorander ofta har starka band även till andra forskargrupper.

Många doktorander avlägger en licentiatexamen på sin väg mot doktorsexamen. Efter licentiat-examen uppmuntras doktoranderna att genomföra en längre tids praktik på ett företag i syfte att bygga upp sitt nätverk och att vidare bredda sin förståelse av ämnet och dess metodik. Några exempel på praktikföretag som nämns är Microsoft Research, Google och IBM research. Göteborgs universitet tar också emot inkommande doktorander inte minst från andra länder, vilka därmed bidrar till internationaliseringen vid lärosätet och till att doktoranderna kommer i kontakt med forskare från andra länder. Doktoranderna ges även möjligheter att delta i etablerade samarbeten med andra nationella och internationella lärosäten och med olika företag och organisationer, samt att delta i internationella konferenser och i sommar- och vinterskolor.

Forskningsseminarier ges varje vecka. Där diskuteras olika forskningsrelaterade områden och ibland doktorandens egen forskning. Gästforskare besöker institutionen regelbundet och ger presentationer som också är öppna för doktorander.

Göteborgs universitet ger tydliga rekommendationer till doktoranderna att, förutom att engagera sig i dialog med vetenskapssamhället, även samverka med det omgivande samhället i mer populär-vetenskapliga fora.

Bedömarna menar att miljön som helhet är mycket god och i många specialiseringar internationellt ledande. Detta visas genom publikationslistor, deltagande i samarbetsprojekt, den internationella uppskattningen i form av återkommande förtroendeuppdrag och den höga andelen externfinansiering av forskningen.

Forskarutbildningsmiljön följs systematiskt upp för att säkerställa hög kvalitet. Resultatet av uppföljningen omsätts vid behov i kvalitetsutvecklande åtgärder och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Den beskrivning som lärosätet ger visar framför allt hur enskilda doktoranders prestationer följs upp, i mindre utsträckning hur miljön som helhet systematiskt följs upp och utvärderas och var ansvaret för uppföljning och återkoppling ligger. Intervjuerna gav inte heller några klargöranden. Bedömargruppen rekommenderar därför lärosätet att förtydliga hur miljön som helhet utvärderas och följs upp.

Det sker systematiska uppföljningar av doktorandernas individuella utveckling och forskarutbildning minst en gång per år av en grupp bestående av huvudhandledare, biträdande handledare, examinator och en deltagare från CSE-gruppen. CSE-gruppen består av en vice prefekt för forskarutbildningen och de tre studierektorerna för forskarutbildningen. En sådan uppföljning kan resultera i att disputationen skjuts upp om avhandlingen inte anses vara klar.

Handledarna träffar doktoranderna regelbundet för att diskutera och följa upp deras forskning, deras publiceringsstrategi, karriärplanering och individuella läskurser. I övrigt är den individuella studieplanen det huvudsakliga instrumentet för att systematiskt följa upp doktorandernas progression.

Av självvärderingen framgår att enskilda handledare själva beslutar om vilka forskarutbildningskurser de ska ge. Med undantag av några få centralt bestämda kurser finns inte någon sammantagen kontroll eller förteckning av utbudet av forskarutbildningskurser, vilket gör utbudet svårbedömt och sårbart. En intern självvärdering av hela forskarutbildningen sker dock vart fjärde år, vilket kan leda till exempelvis utveckling av nya kurser.

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet miljö, resurser och område

Tillfredsställande

Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

Forskarutbildningsämnet är ganska brett och innefattar ett antal tydliga specialiseringar, vilka framstår som adekvata utifrån en gängse definition av datavetenskap. Göteborgs universitet och Chalmers ger tillsammans forskarutbildning inom området data- och informationsteknik. Bedömargruppen menar att lärosätena bör enas om en allmän studieplan och gemensamma uppföljningsrutiner för att stabilisera samarbetet.

Utbildningen sker inom forskargrupper av hög internationell kvalitet. Tillgången på kompetenta handledare är mycket god. Handledarna deltar också regelbundet i aktiviteter för att utveckla handledarskapet. Göteborgs universitet och Chalmers erbjuder gemensamt goda möjligheter till kompetensutveckling av handledare. Det finns även tydliga nätverk med både andra lärosäten och det omgivande samhället, där även doktorander medverkar.

Forskningsmiljön är internationellt framgångsrik, vilket visas genom publikationslistor, deltagande i samarbetsprojekt, den internationella uppskattningen i form av återkommande förtroendeuppdrag och den höga andelen externfinansiering av forskningen. Samarbetet med Chalmers inom ramen för den gemensamma forskarskolan innebär för övrigt att forskarutbildningsmiljön totalt sett är mycket större jämfört med om utbildningen hade bedrivits enbart vid Göteborgs universitet.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)