Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Data- och informationsteknik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Göteborgs universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att systematisera kontakterna med alumni.

Av självvärderingen framgår att doktoranderna tränas systematiskt i generella färdigheter såsom muntlig och skriftlig kommunikation, planering och genomförande av forskningsstudier, undervisning, samt publicering och presentation av resultat. Genom att publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser tvingas doktoranderna på ett mycket praktiskt och påtagligt sätt lära sig att planera eftersom denna aktivitet kräver mycket strikta tidsramar. Genom att presentera sin forskning regelbundet i olika akademiska fora såsom seminarier och workshops får doktoranderna ytterligare träning i att planera, men också i skriftlig och muntlig framställning. Doktoranderna arbetar ofta i forskningsprojekt med externa parter där det ingår att planera och bedriva forskning med strikta tidpunkter för inlämning.

Doktorander vid Göteborgs universitet har möjlighet till institutionstjänstgöring upp till 20 procent av sin tid. De flesta doktorander väljer att utföra den i form av undervisning på grundnivån. Det finns en särskild kurs i karriärplanering (som inte är obligatorisk), Career Planning - Your Personal Leadership, samt obligatoriska kurser i pedagogik och etik. Likaså ges det en serie kurser "to support the development of personal and professional skills in accordance with guidelines within the European Commission for an innovative doctoral training."

Forskargruppernas stöd och kontakter är viktiga för doktoranderna när det gäller att komma i kontakt med den framtida arbetsmarknaden. Enligt självvärderingen har forskargrupperna omfattande kontakter med det omgivande samhället, inte minst med näringslivet. Volvo Car Corporation är ett exempel på en mycket viktig samarbetspartner. Många doktorander avlägger en licentiatexamen på sin väg mot doktorsexamen. Efter licentiatexamen uppmuntras doktoranderna att genomföra en längre tids praktik på ett företag i syfte att bygga upp ett nätverk och att vidare bredda sin förståelse av ämnet och dess metodik. Göteborgs universitet tar också emot inkommande forskarstuderande inte minst från andra länder, vilka därmed bidrar till internationaliseringen vid lärosätet och ger doktoranderna möjligheter att träffa forskare från andra länder. Andra exempel som ges av självvärderingen är att flera handledare arbetar deltid med projekt som gör forskningsresultat kommersiellt gångbara, något som kommer också doktoranderna till del. Lärosätet menar att för doktorander som är inställda på en fortsatt akademisk karriär, är i princip hela utbildningen upplagd för denna möjlighet. För doktorander med sådan målsättning ges möjligheter att besöka andra lärosäten eller forskningsenheter. Vid institutionen finns ett finansiellt stöd att söka i syfte att varje doktorandstudent ska få åtminstone en möjlighet att göra åtminstone ett sådant besök.

Enligt självvärderingen beräknas cirka 60-70 procent av studenterna få arbete i industrin efter examen, vilket inte är förvånande med tanke på att doktoranderna ofta samarbetar med industrin inte minst i samband med avhandlingsarbetet. Cirka 30-40 procent beräknas få arbete inom akademin. Enligt självvärderingen spelar forskargruppernas nätverk stor roll för doktorandernas framtida karriärmöjligheter. Att utbildningen håller den bredd och kvalitetsnivå som krävs för att säkra en anställning som forskare inom och utanför akademin visas av att doktoranderna får kvalificerade arbeten, menar lärosätet. Detta håller bedömargruppen med om.

Det samlade kursutbudet på den egna institutionen samt på andra institutioner och lärosäten, inte minst inom ramen för forskarskolan med Chalmers tekniska högskola, är av hög kvalitet och svarar enligt bedömargruppen mot kraven i den allmänna studieplanen och i den individuella studieplanen.

Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter. Bedömarna rekommenderar dock lärosätet att se över systematiseringen av kontakterna med alumni.

Den individuella studieplanen som ska fastställas senast två månader efter det att doktoranden blivit antagen till utbildning på forskarnivå ska innehålla planerade, pågående och avklarade delar av utbildningen och fungera som ett styrdokument för hela utbildningen samt säkerställa att utbildningen bedrivs och årligen följs upp på ett effektivt sätt. Upprättandet av studieplanen och revideringar av densamma ska göras i samråd med handledare, examinatorn och doktoranden som därigenom får lära sig att planera med olika tidshorisonter.

Alla kurser som behandlar generiska och generella färdigheter utvärderas med en webbenkät.

Kontakter med alumner förekommer men bedömarna har inte fått intrycket, vare sig av själv- värderingen eller av intervjuerna, att dessa kontakter är systematiserade. Detta är således att betrakta som ett utvecklingsområde och lämnas som en rekommendation till lärosätet.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)