Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Data och IT, inriktning datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Data och IT, inriktning datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.

Lärosätet samarbetar tätt med Göteborgs universitet i utbildning och forskning inom datavetenskap i en sammanhållen miljö. Chalmers tekniska högskola en adekvat ämnesdefinition i den allmänna studieplanen och i flertalet forskargruppers verksamhet utgör logiskt baserade metoder, programmeringsspråk och praktiska algoritmer grundläggande teman. Bedömargruppen rekommenderar dock de båda lärosätena att anpassa de respektive allmänna studieplanerna till varandra. Tillgången på kompetenta handledare är mycket god och handledarna deltar regelbundet i aktiviteter för att utveckla handledarskapet. De båda lärosätena erbjuder också gemensamt goda möjligheter till kompetensutveckling av handledare. Vidare är forskningsmiljön internationellt framgångsrik och andelen externfinansierad forskning är hög. Samarbetet med Göteborgs universitet inom ramen för den gemensamma forskarskolan innebär att forskarutbildningsmiljön totalt sett är mycket större jämfört med vad den skulle ha varit om utbildningen hade bedrivits enbart vid det egna lärosätet.

Det samlade kursutbudet på den egna institutionen samt på andra institutioner och lärosäten är av hög kvalitet och svarar mot kraven i både allmän studieplan och individuell studieplan. Förståelse av forskarutbildningsämnet och den vetenskapliga metodiken i en bredare mening får doktoranden också genom institutionstjänstgöring. Doktoranderna har 20 procents institutionstjänstgöring inom vilken de inte ska arbeta med det egna forskningsområdet. Chalmers tekniska högskola ger tydliga rekommendationer till doktoranderna att, förutom att engagera sig i dialog med vetenskapssamhället, även samverka med det omgivande samhället i mer populärvetenskapliga fora. Dessutom uppmuntras doktoranderna att efter licentiatexamen genomföra en längre tids praktik på ett företag i syfte att bygga upp sitt nätverk och att bredda sin förståelse av ämnet och dess metodik. Doktoranderna publicerar sig vidare i internationella vetenskapliga tidskrifter och/eller konferenser vilket säkerställer intellektuell självständighet, vetenskaplig och forskningsmässig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Också de så kallade Generic and Transferable Skills-kurserna behandlar specifikt sociala och etiska aspekter på vetenskaplig verksamhet. Måluppfyllelse med avseende på de olika aktuella examensmålen bedöms således vara säkerställd.

Forskargrupperna har omfattande kontakter med det omgivande samhället, inte minst med näringslivet. Flera handledare arbetar dessutom deltid med projekt som gör forskningsresultat kommersiellt gångbara, vilket också kommer doktoranderna till del. Forskargruppernas nätverk spelar sammantaget stor roll för doktorandernas framtida karriärmöjligheter. Doktoranderna får efter disputation mestadels kvalificerade arbeten, vilket indikerar att utbildningen håller den bredd och kvalitetsnivå som krävs för att säkra en anställning som forskare inom och/eller utanför akademin.

Doktoranderna är representerade vid utbildningens högre beslutsinstanser som till exempel universitetsstyrelse och forskarutbildningsnämnd. Både lokala och centrala doktorandrepresentanter finns, till vilka doktoranderna kan vända sig med frågor om exempelvis handledarbyte och arbetsmiljö. Bedömargruppens uppfattning är att doktoranderna även har ett tillfredsställande inflytande när det gäller de forskningsaktiviteter de deltar i under sina studier.

Det finns en stor medvetenhet på alla nivåer om att kvinnor är i minoritet och det finns vissa processer och metoder för att belysa situationen, exempelvis enkäter och strukturerade doktorandintervjuer. Jämställdhetsperspektivet beaktas framförallt vid rekrytering och tillsättning av roller och uppdrag. Bedömargruppen ser inte några tecken på att könen behandlas olika i de formella processerna. Av underlagen, självvärderingen och intervjuerna, förefaller det emellertid inte som att något jämställd-perspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande Det underlag som bedömargruppen tagit del av övertygar inte om att rätt kompetens för att driva den typen av frågor finns i miljön varför lärosätet rekommenderas därför att ta hjälp av expertkompetens på området.

Handledarnas kompetens följs upp och handledarna utvärderas, utvecklas och förbättras kontinuerligt av deras närmaste chef. Det sker också systematiska uppföljningar av doktorandernas individuella utveckling och forskarutbildning minst en gång per år av en grupp bestående av huvudhandledare, biträdande handledare, examinator och en deltagare från den så kallade CSE-gruppen (Computer Science and Engineering). Huruvida forskarutbildningsmiljön som helhet systematiskt följs upp och utvärderas och var ansvaret för uppföljning och återkoppling ligger är emellertid mindre tydligt, det framstår därmed som ett utvecklingsområde. För varje doktorand sker en systematisk uppföljning varje år där det - inom ramen för den individuella studieplanen som innehåller pågående, avklarad och återstående delar av utbildningen - sker en avstämning och eventuella beslut om åtgärder. De individuella studieplanerna utgör basen för uppföljningen och det finns skriftliga riktlinjer för hur de ska genomföras. Måluppfyllelse vad gäller de tre kunskapsformerna förefaller således följas upp på ett tillfredsställande sätt. Alla forskarutbildningskurser som behandlar generiska och generella färdigheter vilka är av relevans bland annat för kommande arbetsliv utvärderas med en webbenkät. Kontakterna med alumner är dock inte systematiserade, varför sådana är att betrakta som ett utvecklingsområde. Doktoranderna deltar i den årliga uppföljningen av den gemensamt upprättade individuella studieplanen och bedömargruppen menar att doktoranderna överlag har ett tillfredsställande inflytande över sin forskarutbildning. Däremot framstår det som oklart hur jämställdhetsperspektivet följs upp, varför uppföljningen av jämställdhetsperspektivet är ett utvecklingsområde i likhet med jämställdhetsperspektivets integrering överlag i forskarutbildningen.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg