Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Hälsa och livsstil, inriktning idrottspsykologi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-03-21
Lärosäte: Högskolan i Halmstad
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Psykologi och tillämpad psykologi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Tillfredsställande

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande. Vad gäller arbetslivets perspektiv ser bedömargruppen dock ett utvecklingsområde beträffande systematisk uppföljning och återkoppling, då sådan i dagsläget förefaller ske på enbart informell väg.

En lärosätesövergripande handledarundersökning, medarbetarsamtal och handledarkollegiets verksamhet innebär uppföljning av personalens kompetens och kompetensutveckling. Forskningsmiljön utvärderas vart fjärde år med medverkan av internationella granskare. Lärosätesövergripande uppföljningar och granskningar av forskarutbildningsmiljön genomförs även av forsknings- och utbildningsnämnden i samverkan med forskarutbildningsutskottet. Kvalitetsutveckling ansvaras för av en styrgrupp bestående av ämnesansvariga, chefer och doktorandrepresentanter. Bedömargruppens uppfattning är att denna uppföljningsverksamhet förefaller fungera väl.

De moment som genomförs för att uppnå examensmålen dokumenteras i den individuella studieplanen och genom denna kan doktorandens grad av måluppfyllelse följas. Vid uppföljning av individuell studieplan diskuterar handledare, doktorand och studierektor progressionen och hur planerade och genomförda aktiviteter svarar mot examensmålen. En matris där relationen mellan examensmål, lärandemål och olika moment i utbildningen åskådliggörs håller på att utvecklas. Bedömargruppens uppfattning är att uppföljning och återkoppling med avseende på doktorandernas måluppfyllelse förefaller fungera väl. Nämnda matris ser bedömargruppen som ett gott exempel på kvalitetsutveckling vad avser uppföljning av måluppfyllelse.

Uppföljning vad gäller arbetslivets perspektiv sker företrädesvis via seniora forskares nätverk och den informella struktur som föreligger i forskarutbildningsmiljön, men någon mer systematisk uppföljning och återkoppling av relevans för arbetslivets perspektiv verkar inte förekomma. Doktorandbarometrar sker vart tredje år. Styrgruppen för forskarutbildning där det ingår doktorandrepresentanter, återkommande doktorandforum och stödkommittémöten vid behov innebär också möjligheter för återkoppling från doktoranderna. Ett jämställdhetsperspektiv förefaller ingå i de doktorandbarometrar som genomförs vart tredje år, men någon uppföljning av jämställdhetsperspektivets integrering inom forskarutbildningen i idrottspsykologi verkar inte ske.

Ansvarig utredare:
Thomas Öst