Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Hälsa och livsstil, inriktning idrottspsykologi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-03-21
Lärosäte: Högskolan i Halmstad
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Psykologi och tillämpad psykologi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Könssammansättningen i den breda doktorandgruppen inom området är ojämn. 79 procent är kvinnor och de manliga doktoranderna återfinns i huvudsak i en inriktning, nämligen idrottspsykologi där samtliga tre är män. Denna påtagliga snedfördelning kan förvisso bero på slumpen inte minst då doktoranderna i idrottspsykologi är så pass fåtaliga, men Högskolan i Halmstad menar att denna sammansättning speglar könsfördelningen bland de sökande till utlysta doktorandtjänster. En jämnare fördelning är angelägen och vid framtida rekrytering kommer jämställdhetsperspektivet enligt självvärderingen att vägas in tydligare, exempelvis genom att det underrepresenterade könet ges företräde vid lika kompetens. Jämställdhetsperspektivet kommer även att vägas in tydligare vid marknadsföring och val av rekryteringskanaler. På en aggregerad nivå inom organisationen har exempelvis ledamöter i beslutande organ för forskarutbildning och forskning tillsatts utifrån funktion och inte utifrån ett beaktande av jämställdhetsperspektivet, vilket givetvis är rimligt. Dock har ett meriteringsprogram genomförts för kvinnliga lektorer, i syfte att öka antalet kvinnor bland de seniora forskarna.

Det har anordnats doktorandträffar där bland annat diskrimineringslagen och jämställdhetsintegreringsuppdraget har tagits upp. I självvärderingen framhålls här även att tillämpningen av doktorandstege, basnivå för handledningstimmar och särskilda doktorandmedel för alla doktorander utgör exempel på resurser för doktoranders möjligheter till progression vad gäller avhandlingsarbetet oberoende av handledares egna prioriteringar eller projektbudget. Bedömargruppen tolkar det som att högskolan med denna skrivning menar att olika villkor i relation till jämställdhetsaspekten därmed i görligaste mån undviks. Högskolan i Halmstad har under våren 2017 tagit fram riktlinjer för examinationer/kursledare där jämställdhetsperspektivet tydliggörs. Bedömargruppen ser att högskolan har påbörjat ett utvecklingsarbete avseende jämställdhetsperspektivet och menar att könsfördelningen bland de sökande till exempelvis utlysta doktorandtjänster påverkas bland annat av hur doktorandtjänsterna beskrivs och marknadsförs.

I dagsläget förefaller inte ett jämställdhetsperspektiv vara integrerat i exempelvis forskarutbildningskursernas innehåll, men de nya riktlinjerna för examinationer/kursledare skulle kunna innebära ett steg i den riktningen.

Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Bedömargruppens intryck är att någon uppföljning med avseende på jämställdhetsperspektivets integrering inom just forskarutbildningen i idrottspsykologi inte sker. Lärosätesövergripande uppföljningar av forskarutbildningsmiljön äger emellertid rum i regi av forsknings- och utbildningsnämnden i samverkan med forskarutbildningsutskottet, men det är oklart för bedömarna huruvida jämställdhetsperspektivet adresseras i de uppföljningarna. I självvärderingen nämns att en doktorandbarometer genomförd av lärosätet 2014 visade att fler kvinnor än män bland doktoranderna upplevde sig diskriminerade eller utsatta för kränkande behandling, samt att de kände mer stress än männen. En åtgärd som vidtogs utifrån detta uppföljningsresultat var anordnandet av ett seminarium kring diskriminering och trakasserier, där bland annat lagstiftningen och högskolans riktlinjer avseende diskriminering togs upp.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande, även om utrymme för påtagliga förbättringar finns.

Ansvarig utredare:
Thomas Öst