Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-19
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Pedagogik
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Tillfredsställande

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

Den största problematik som bedömargruppen identifierat, och som också påverkar möjligheterna till systematisk uppföljning, är antalet doktorander och deras aktivitetsgrad. Även om bedömargruppen ser att det finns en mycket god struktur för utbildningens kursdel och seminarieverksamhet gör antalet och aktivitetsgraden att det blir svårt med kontinuerligt genomförande, uppföljning, återkoppling och representation.

Forskarutbildningen bygger på en systematisk modell där avhandlingsarbetet granskas vid tre tillfällen. Doktorandernas progression och kvaliteten på deras arbete säkras genom granskningar av avhandlingsarbetet, seminarier och kursaktiviteter samt inte minst genom handledning. Självvärderingen hänvisar till den individuella studieplanen, som är ett viktigt verktyg för uppföljning och kvalitetssäkring av de enskilda doktorandernas utveckling och progression. Kursvärderingar genomförs centralt vid lärosätet, men eftersom doktoranderna i pedagogik i stor utsträckning deltar i forskarutbildningskurser vid andra lärosäten är det kursansvariga vid dessa lärosäten som i stor utsträckning utvärderar kursdelen. Examinator godkänner tillgodoräknanden av kurser som examinerats vid andra lärosäten.

Det finns många styrkor med den nuvarande forskarutbildningen i pedagogik. En är till exempel uppföljningen, som visar att de doktorander som examinerats under senare år genomfört utbildningen inom angiven tid. Doktoranderna är dessutom anställningsbara. Utifrån underlaget är det i övrigt oklart hur arbetslivsperspektivet systematiskt följs upp, och om uppföljningarna leder till relevanta åtgärder. Det är även oklart hur återkoppling till relevanta intressenter går till. Eftersom antalet doktorander är så litet för närvarande, och två av tre redan har en anställning, utvecklades inte detta under intervjun.

Det finns rutiner och system för att bevaka doktorandernas intressen, bland annat för att säkerställa ett aktivt deltagande i utbildningens utveckling och beslutsprocesser. Doktorandernas synpunkter hämtas in, sammanställs och återkopplas till ledning, utbildningsansvariga och ämnesansvariga. Synpunkterna ligger sedan till grund för utvecklingsarbete på olika områden. Särskilt när det gäller arbetsmiljö sker aktiva insatser för att motverka ohälsa och för att bidra till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Insatserna är både förebyggande och avhjälpande. Dock är det svårt att tillämpa detta systematiskt med så få aktiva doktorander. Arbetet bedöms bedrivas på ett bra sätt eftersom det finns rutiner, system och instanser för att tillvarata doktorandernas intressen och synpunkter, och eftersom det finns en tydlig ansvarsfördelning och arbetsgång för att sammanställa och återkoppla synpunkter. Bedömargruppen har dock noterat att den psykosociala miljön kan behöva utvecklas, med tanke på sjukskrivningar bland doktoranderna.

I självvärderingen hänvisas till den årliga kompetensförsörjningsplanen för uppföljning av jämställdhetsperspektivet. Statistik och styrmått som är gemensamma för hela universitetet används för att analysera jämställdheten. När det uppstår indikationer på avvikelser vidtas åtgärder som prefekten beslutar om.

Lärosätet har rutiner och strukturer på central nivå för utvärdera och följa upp forskarutbildningen, vilket bedömargruppen ser som en styrka. Ett problem som bedömargruppen identifierar är att doktoranderna i pedagogik till stor del deltar i kursverksamhet vid andra lärosätens forskarutbildningar. Det innebär att det är dessa lärosätens kvalitetssäkring som tar del av doktorandernas synpunkter istället för Luleå tekniska universitet. Bedömargruppen har dock inte funnit att lärosätet har några strategier eller vidtagit insatser för att åtgärda problematiken med få doktorander.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel