Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Textil materialteknik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2017-12-12
Lärosäte: Högskolan i Borås
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Textil-, gummi och polymermaterial
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Tillfredsställande

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

Under åren 2014-2015 utvärderades Högskolan i Borås samtliga forskarutbildningar. Det innebar dels att självvärderingar utarbetades för varje forskarutbildning, dels en audit av respektive forskarutbildning som inkluderade både internt och externt sakkunniga. Utvärderingen visade på flertalet förbättringsområden t.ex. ett behov av tydligare planering av det högskolegemensamma kursutbudet på forskarnivå, en översyn av de administrativa rutinerna för den individuella studieplanen (ISP) och en överblick av den information som rör forskarutbildningens förutsättningar vid högskolan. Åtgärder som vidtagits är förbättrade ISP med en tillhörande målmatris, att det högskolegemensamma kursutbudet fastslås årligen av rektor samt att en webbaserad doktorandhandbok tagits fram. Även en ny ASP har tagits fram och fastställts i december 2016. Högskolan i Borås har påbörjat ett systematiskt arbete för att höja kvalitén men de åtgärder som vidtagits har ännu inte hunnit omsättas under tillräckligt lång tid för att bedömargruppen ska se huruvida vidtagna åtgärder har haft tillräcklig effekt på forskarutbildningsämnet textil- och materialteknik.

Det är sektionschefen som är ansvarig för personalresurserna och som också leder de årliga medarbetarsamtalen. Studierektorn vänder sig till sektionschefen för frågor som rör bemanning inom forskarutbildningen. Studierektor genomför utvecklingssamtal, följer upp ISP och förändringar i kursutbudet. Uppföljningen av ISP sker årligen där handledare och studierektor medverkar. Bedömargruppen menar att det finns indikationer på att samspelet studierektor, handledare och doktorand behöver ges en fastare form. Vid utvecklingssamtalet med studierektor finns det möjlighet för doktoranden att påverka utbildningen. Uppföljningen visar på att det saknas en tydlighet i struktur och genomförande. Det finns en skillnad mellan hur nyare och mer erfarna doktorander upplever graden av inflytande, där mer erfarna doktorander känner sig mindre involverade i hur forskarutbildningen utvecklas. De saknar en formell kommunikation kring utvecklingen av forskarutbildningen vilket bedömargruppen instämmer med.

Det är även studierektorn som följer upp hur intuitionstjänstgöringen upplevs. I övrigt sker ingen direkt uppföljning kopplat till arbetslivets perspektiv, vilket delvis förklaras av att endast en person disputerat. Samtidigt verkar det dock råda en osäkerhet när det gäller doktorandernas möjlighet till en karriär utanför akademin. Bedömargruppen menar att det finns utvecklingsbehov vad gäller att följa doktoranderna efter disputation samt att följa upp vad som krävs för en karriär utanför akademin.

Det sker även en årlig intern miljörevision och våren 2016 påtalades brister i den laborativa verksamheten. Den kvantitativa jämställdheten mäts i ett jämställdhetsindiex och 2016 gjordes en kartläggning samt analys av tjänsteplaneringen för lärare, där det på övergripande nivå inte fanns några stora skillnader i forskningstid men kvinnor hade i större utsträckning mer administrativa uppdrag. En åtgärd som har vidtagits är att jämställdhetsperspektivet ingår som en del av handledarutbildningen Att handleda doktorander.

Högskolan i Borås har genomfört flera olika åtgärder till följd av den omfattande utvärderingen som genomförts och det behöver enligt bedömargruppen genomföras ytterligare åtgärder. Eftersom det i detta skede är för tidigt att avgöra om åtgärderna har avsedd effekt rekommenderar bedömargruppen att lärosätet följer upp och utvärderar de genomförda åtgärderna.