Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Historia - licentiat- och doktorsexamen
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Historia - licentiat- och doktorsexamen

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningens kvalitet är ifrågasatt.

Aspektområdet miljö, resurser och område bedöms sammantaget inte vara tillfredställande.

Ämnet historia i forskarutbildningen vid Luleå tekniska universitet är otillräckligt definierat då det inte tydligt framgår, vare sig i fråga om kursutbud eller utifrån doktorandens tidigare studier, hur mycket historia en doktorand på lärosätet tillgodogjort sig då hen avslutar sin utbildning. Övergången från teknikhistoria till historia är ämnesmässigt oklar. Forskarutbildningen har en väl meriterad och kompetent grupp lärare och handledare. Men miljön för utbildningen är för liten med endast en eller ett par doktorander åt gången, särskilt i ljuset av humanioras position på avdelningen. För närvarande finns ingen doktorand i ämnet historia vid lärosätet.

Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget inte vara tillfredställande. Bedömargruppen ser brister i utbildningen när det gäller högskoleförordningens alla tre kunskapsformer. En brist är avsaknaden av tydligt definierade kurser med inbördes progression. En stor del av de kurser som läses ges inte specifikt för doktoranderna i historia utan för lärosätets eller avdelningens alla doktorander, vilket innebär att en särskild träning i historia eller humaniora inte ges. Flera kurser ges av andra lärosäten, vilket är en pragmatisk lösning, men också en illustration av det grundläggande problemet med omfattningen på utbildningen. Arbetet med avhandlingen sker i nära dialog med handledare, men tillgången till historievetenskapliga seminarier där doktoranden kan träna sig disciplinärt är begränsad.

Doktoranderna får tillräcklig träning inför ett föränderligt arbetsliv. Det finns centrala organ på lärosätet för karriärplanering.

Doktorandperspektivet blir dock inte beaktat i tillräckligt hög grad. Doktoranderna har begränsat inflytande när det gäller utbildningens utformning genom de relativt svaga strukturerna för återkoppling. Delvis hänger detta samman med utbildningens omfattning. Det finns däremot ett medvetet arbete med jämställdhetsfrågor.

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget inte vara tillfredsställande. Uppföljningen av utbildningens utformning och genomförande sker inte systematiskt emedan den begränsade omfattningen i praktiken omöjliggör systematisk uppföljning. Detta gäller återkoppling i än högre grad. Att en så stor del av kurserna i utbildningen ges av andra lärosäten innebär också att även om återkoppling sker, så kan kurserna bara ändras i begränsad omfattning. Resultatet blir istället att doktoranderna väljer en annan kurs, vilket illustrerar ett problem med kvalitetsutvecklingen i en utbildning där det inte finns egen kontroll över centrala delar.

Bedömargruppen menar att det i huvudsak är utbildningens begränsade omfattning, dess avsaknad av en kritisk massa som får konsekvenser i form av de brister som här påpekas. En större miljö och doktorandgrupp skulle både möjliggöra och kräva ett systematiskt arbete med kursutbud och uppföljning. Trovärdiga strategier för att bygga upp en större utbildning saknas emellertid.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren