Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Psykologi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-03-21
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Psykologi och tillämpad psykologi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktoranders perspektiv

Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

I självvärderingen framhålls att doktoranderna finns representerade på flera nivåer inom universitetet, samt att sådan representation ersätts i form av förlängd anställning. Vid intervjuerna framkom dock att ersättningen för sådant deltagande inte var helt känd för doktoranderna själva. Doktoranderna har även representation på institutionsnivå i handledarkollegiets möten. Minnesanteckningar från handledarkollegiets möten förmedlas till doktoranderna. Bedömargruppen ser det som positivt att studierektorn, sedan 2016, anordnar möten med doktoranderna ett par gånger per termin för att säkerställa tvåvägskommunikation med doktorandgruppen.

I självvärderingen lyfts det även fram att det funnits problem med doktorandernas arbetssituation och arbetsmiljö, samt att detta lett till att en ny allmän studieplan upprättats. Vidare har ett arbete för att utveckla och förbättra seminariernas struktur bedrivits.

Bedömargruppen ser det som positivt att det finns en medvetenhet kring problemen, samt att det skett ett arbete för att i görligaste mån åtgärda identifierade arbetsmiljöproblem som till exempel att forskarutbildningsmiljön blir lidande av att en del doktorander inte har någon arbetsplats vid universitetet, samt att det kan bli en ensam tillvaro för de doktorander som inte genomför sitt avhandlingsarbete inom ramen för befintliga forskningsprojekt. Det anges i självvärderingen att doktoranderna blivit mer positiva till sin situation, men exempel på hur saknas i texten.

Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

I underlaget nämns inte särskilt mycket om uppföljning av just doktorandinflytandet som sådant, även om det ges flera exempel på hur doktorander kan utöva inflytande över verksamheten. Emellertid genomförs då och då den lärosätesövergripande Doktorandbarometern, där en viss uppföljning också av doktorandinflytandet förefaller ske. Som ett resultat bland annat av sådan kritik som framkom från doktoranderna i samband med den senaste Doktorandbarometern, inrättades kontinuerliga doktorandmöten där problem och företeelser av olika slag kan dryftas. Denna åtgärd för ett utökat doktorandinflytande vidtogs alltså som ett resultat av Doktorandbarometern, varför denna kan sägas utgöra ett slags uppföljning av att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring av forskarutbildningen

Sammantaget bedöms doktorandernas perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Thomas Öst