Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktoranders perspektiv

Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

Doktoranderna utövar inflytande genom att vara representerade i beredningsorgan på universitets- och institutionsnivå, också i handledarkollegiet. Doktoranderna har möjlighet att framföra synpunkter och önskemål genom doktorandrepresentationen i handledarkollegiet och i utbildningsråd för forskarnivå. Doktoranderna finns också representerade inom Nationella forskarskolan i historiska studier, däremot är platsen i utbildningsrådet för forskarnivå vakant. Doktoranderna är också representerade i alla beslutande organ och i vissa beredande kommittéer och organ på fakultetsnivå, vilket borde säkra att doktoranderna har möjlighet att påverka och föra fram sitt perspektiv. Det framgår också att en doktorand har varit aktiv i framtagandet av nya allmänna studieplaner. I handledarkollegiet deltar två doktorandrepresentanter.

Av självvärderingen framgår det att lärosätet lägger stor vikt vid doktorandernas aktiva deltagande i utbildningens utveckling, och att de även ges möjlighet att undervisa och handleda på grundnivå.

Bedömargruppen anser dock att doktoranderna tar ett oproportionerligt stort ansvar för sin egen utbildningssituation, då det bland annat saknas tydliga riktlinjer och rutiner kring hur individuella studieplaner följs upp. De bristfälliga rutinerna kring uppföljningen av individuella studieplaner kan inverka negativt på enskilda doktoranders möjligheter att utveckla utbildningen.

Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Det framgår i självvärderingen att det genomförs systematiska uppföljningar för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. På central nivå genomförs doktorandbarometern och inom den Nationella forskarskolan i historiska studier genomförs kontinuerligt utvärderingar. Alumnundersökningar har även genomförts som visat att nydisputerade fått arbete inom olika delar av akademin. Bedömargruppen ser dock en allvarlig brist i att doktorander deltar i diskussioner och bedömningar av andra doktoranders studieplaner i handledarkollegiet.

Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren