Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Tillfredsställande

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

Bedömargruppens sammanvägda bedömning är att uppföljning, åtgärder och återkoppling kan ske med hjälp av genomtänkta procedurer och i tillräcklig utsträckning. Doktoranderna kommer att i tillräcklig grad kunna vara integrerade i detta arbete. Förutsättningarna för att de resultat som de utvärderande aktiviteterna utmynnar i leder över i kvalitetshöjande åtgärder är goda.

För aspekten personal ser bedömargruppen positivt på att kollegiet understödjer lärarnas kompetensutveckling genom att avsätta medel för och ordna seminarier kring ansökningsskrivande, samt att biträdande handledare tillsatts som en kompetenshöjande åtgärd för att skola in nya handledare.

Av självvärderingen framgår det att utbildningen inte har genomfört någon övergripande uppföljning, men de individuella studieplanerna är årligen föremål för översyn och revidering. Kvalitetssäkringen för forskarutbildningsmiljön är väl beaktad genom doktorandstegen vilken strukturerar arbetet med avhandlingen, integrerar doktoranderna i forskningsseminariearbetet och garanterar en god uppföljning av doktorandernas utveckling. Vid halvtidsseminariet deltar en extern opponent och manuskriptet bedöms också av två disputerade forskare från miljön. Vidare är de individuella studieplanerna årligen föremål för revidering och här sker kontinuerlig uppföljning och återkoppling. Doktorandstegen definierar etappmål som säkerställer måluppfyllelsen i de olika kunskapsformerna.

Det framkommer inte av underlaget att utbildningens utformning och genomförande systematiskt följs upp för att säkerställa att den förbereder doktoranden för arbetslivet. Dock har inte heller någon doktorand ännu slutfört sin utbildning inom forskarutbildningen för ämnet Historia vilket gör att det inte finns några alumner att stämma av med. På lärosätesnivå upprätthåller dock lärosätet en alumnverksamhet som miljön kan dra nytta av i framtiden.

Regelbundna kartläggningar av hur anställda och studenter upplever sin arbetssituation utförs av lärosätet. Inom Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur behandlas resultatet vid uppföljningsmöten med doktoranderna. Uppföljning, åtgärder och återkoppling av doktorandperspektivet bedöms som tillräckliga.

Könsfördelningen är något ojämn inom handledargruppen då endast en tredjedel är kvinnor. Endast en kvinna är biträdande professor och ingen av de kvinnliga anställda har docentkompetens.

Av självvärderingen framkommer att det finns en medvetenhet om den skeva könsbalansen inom handledarkollektivet, men ingen åtgärdsplan presenteras. Bedömargruppen uppmanar avdelningen att omgående utarbeta en åtgärdsplan och att arbeta aktivt och systematiskt för att skapa en bättre könsbalans inom handledarkollektivet. Bedömargruppen ser ett utvecklat arbete med uppföljning, återkoppling och åtgärder inom perspektivet jämställdhet som önskvärt.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren