Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Karlstads universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Det finns en dominans av män bland lärarna och handledarna. Ämnet har ambitionen att minst 40 procent av handledare och forskarstuderande ska tillhöra underrepresenterat kön. Denna ambition uppfylls inte - endast två av nio aktiva forskarstuderande är kvinnor - men av allt att döma vidtas åtgärder för att förbättra läget.

Institutionen arbetar efter lärosätets regler. Forskarutbildningsämnet har haft svårt att rekrytera personal och doktorander överhuvudtaget och särskilt kvinnor. Det förefaller emellertid som att vägar att locka fler kvinnor att söka sig till ämnet har uppkommit. Uppföljningen har bland annat lett till internationell annonsering, inte bara för att öka lärosätets internationalisering utan också för att skapa ett bredare könsmässigt underlag vid rekryteringar. En ökad inriktning mot genushistoria har också lett till att fler kvinnor anställts. Som ett gott exempel vill bedömargruppen lyfta fram det målmedvetna arbetet med att komma till rätta med bristerna på jämställdhetsområdet.

Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Uppföljning av jämställdhetsperspektivet sker via institutionens och ämnets strategiska planering. En viktig komponent i lärosätets jämställdhetsarbete omfattar rekryteringsfrågor, vilka också bevakas av ämnesföreträdare, handledar- och ämneskollegium. Lärosätet har i sin självvärdering lyft två utvecklingsområden som tyder på en medvetenhet om problematiken.

Lärosätet kommer att under 2018 lägga större vikt på internationell utannonsering vid nyanställning av såväl lärare/handledare som forskarstuderande. Internationell annonsering vid rekryteringar sker redan, i linje med lärosätets ambition att internationalisera forskning och utbildning, vilket bedömargruppen vill lyfta som ett gott exempel.

Lärosätet har även påbörjat ett arbete med att integrera nya medarbetare i utvecklingen av forskarutbildningen. Nya medarbetare förväntas delta i arbete med kursutveckling, handledning och sökande av externa projektmedel.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren