Poängsystem

Utbildningens omfattning uttrycks i högskolepoäng. Ett akademiskt år är normalt 40 veckor, vilket motsvarar 60 högskolepoäng vid heltidsstudier.

En termin på heltid motsvarar 30 högskolepoäng.

Poäng som tagits före den 1 juli 2007 kan räknas om till högskolepoäng genom att 1 poäng översätts till 1,5 högskolepoäng. Tidigare motsvarade 1 poäng en veckas heltidsstudier. Systemet gjordes om för att vara anpassat till Bolognaprocessen, det vill säga att utbildningar i Europa ska vara jämförbara.

Läs mer om Bolognaprocessen

Poäng — credits

Högskolepoängen i den svenska utbildningen kan jämföras med the European Credit Transfer and Accumulation System credits (ECTS credits), där 60 credits motsvarar ett års heltidsstudier.