Den kan omfatta både hela utbildningsprogram och enstaka kurser.

All högskoleutbildning bedrivs i form av kurser vid universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare med examensrätt. Kurserna kan vara olika långa, men det vanligaste är att de är 5–20 veckor. Det finns utbildningsprogram som består av bestämda kurser. Studenten kan också själv sätta ihop fristående kurser till en generell examen. Kurser avslutas med en skriftlig eller muntlig examination.

All högre utbildning och examina delas in i:

  • grundnivå
  • avancerad nivå
  • forskarnivå

Nivåerna bygger på varandra.

Den här utbildnings- och examensstrukturen infördes den 1 januari 2007 och var ett led i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till resten av Europa genom arbetet i Bolognaprocessen. Syftet är att högskoleutbildningen ska vara jämförbar mellan de 50-tal länder som ingår i processen.

Läs mer om Bolognaprocessen

All utbildning på universitet och högskolor ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund och beprövad erfarenhet.

Vad är en högskoleutbildning?

Utbildningskvalitet

UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet.

Läs om UKÄ:s kvalitetssäkringsystem