Hur finansieras högskolan?

Verksamheten vid universitet och högskolor finansieras till stor del med statliga medel som beslutas av riksdagen.


Takbeloppet är den maximala ersättning som universitet eller högskola kan få för utbildning på grundnivå och avancerad nivå under ett visst år. Ersättningen beror på antalet registrerade studenter och hur många poäng de klarar av. Beloppet på ersättningen varierar mellan olika utbildningsområden.

Olika ersättningsbelopp

Humanistiskt, samhällsvetenskapligt, teologiskt och juridiskt område har lägst ersättning. De konstnärliga, medicinska, tekniska och naturvetenskapliga områdena har högst ersättning.

Hur kurser klassificeras styr den ekonomiska ersättning som universitet och högskolor får. UKÄ har på regeringens uppdrag bland annat undersökt hur kursklassificeringen vid lärosätena går till, om klassificeringarna ändrat sig över tid och om de görs på likartat sätt inom och mellan lärosätena.

Läs publikationen om ersättningsbeloppen

Högskolan bestämmer antal platser

Takbeloppet är inte beräknat i form av ett visst antal utbildningsplatser eller helårsstudenter. Det finns alltså ingen nationellt planerad utbildningsvolym i högskolan. Vilka utbildningar lärosätena ska ge och hur många studenter de ska anta beslutar de själva om i stor utsträckning.

Forskning

Lärosätena får också anslag för forskning och utbildning på forskarnivå direkt från regeringen, men en del av den statliga finansieringen kanaliseras via forskningsfinansierande myndigheter, till exempel Vetenskapsrådet. Forskning finansieras också i betydande utsträckning av andra forskningsfinansiärer, som privata stiftelser, icke vinstdrivande organisationer och forskningsmedel från EU.

Undantag

Det här systemet gäller för statliga universitet och högskolor med undantag för Sveriges lantbruksuniversitet, Försvarshögskolan, Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping. De har egna budgeterings- och rapporteringsprocesser. Övriga enskilda utbildningsanordnares ersättning regleras genom avtal med regeringen.

Läs mer om finansieringen av högskolan i UKÄ:s årsrapport om universitet och högskolor