Hur ser verksamheten ut?

Det finns cirka 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare i Sverige. Högskolan är med cirka 75 500 anställda den största statliga verksamheten. År 2017 omsatte Sveriges universitet och högskolor cirka 71 miljarder kronor.

Högskolan ska bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet enligt högskolelagen (1992:1434). Högskolan ska också utföra forskning samt utvecklingsarbete.

Läsåret 2016/17 fanns det totalt 293 800 helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå. Bland nybörjarstudenterna på denna nivå var 57 procent kvinnor.

Forskning stor del

Merparten av den offentligt finansierade forskningen i Sverige bedrivs inom högskolan och det medför att över hälften av lärosätenas verksamhet mätt i pengar består av forskning och utbildning på forskarnivå.

Läs mer om forskning

Samverkan

Högskolan ska samverka med det omgivande samhället, allmänheten, näringslivet, offentlig sektor och olika organisationer. Samverkan ska prägla hela verksamheten.

Samverkan kan handla om:

  • verksamhetsförlagda inslag i utbildningen
  • att undervisning och forskning behandlar frågor som är relevanta för samhället
  • att anordna arbetsmarknadsdagar
  • att popularisera forskning och verka för att forskningsresultat kommer till nytta
  • att erbjuda uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Ökad demokrati

Verksamheten vid universitet och högskolor ska kunna bidra till ökad demokrati, kunskapsutveckling, tillväxt och bättre utbildning.

Jämställdhet

Högskolan ska främja jämställdhet och bredda rekryteringen av studenter. Alla lärosäten har fått ett uppdrag från regeringen att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all deras verksamhet. Utvecklingsprogrammet heter Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU).