Hur är universitet och högskolor organiserade?

Statliga lärosäten är egna myndigheter placerade direkt under regeringen.

Inom regeringen ansvarar Utbildningsdepartementet för frågor som rör skolor, universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkhögskolor och studiemedel. Näringsdepartementet ansvarar dock för Sveriges lantbruksuniversitet.

Styrelsen

Högskolelagen säger att varje universitet och högskola ska ha en styrelse och en rektor som leder verksamheten. Styrelsen fattar beslut i viktiga frågor som organisation och ekonomi. Styrelsen ska också säkerställa att det finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Den beslutar också om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen, viktigare föreskrifter, andra frågor av principiell vikt, antagningsordning och åtgärder mot en enskild anställd.

Rektor

Rektor leder den dagliga verksamheten. Hen utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. Anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. Rektor ska också ha en ställföreträdare. Rektors ställföreträdare utses av styrelsen.

Studenterna

Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker av verksamhet som har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Beslut inom högskolan

Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens om det gäller utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Om beslut fattas av en grupp ska vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta personer vara i majoritet.