Myndigheter

Det finns ett flertal myndigheter som verkar inom högskolesektorn med ansvar för olika områden.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Vi ansvarar för:

 • att granska kvaliteten i högre utbildning
 • att analysera utvecklingen
 • all officiell statistik om högskolan
 • att bevaka att universitet och högskolor följer lagar och regler.

UKÄ:s verksamhet bedrevs tidigare av den numera nedlagda myndigheten Högskoleverket.

Läs mer om vår verksamhet

Universitets- och högskolerådet (UHR)

Universitets- och högskolerådet ansvarar för:

 • att samordna antagningen till högskolan
 • att förmedla internationella utbyten, kompetensutveckling och praktik utomlands
 • att ge stöd och information inför högskolestudier
 • att utveckla och förvalta IT-system åt utbildningssektorn
 • att bedöma utländska utbildningar
 • att arbete för en breddad rekrytering och motverka diskriminerig inom högskolan
 • att ansvara för högskoleprovet.

Till UHR:s webbplats

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

CSN administrerar studiemedel och övriga studiestöd till studenter.

Till CSN:s webbplats

Högskolans avskiljandenämnd (HAN)

Högskolans avskiljandenämnd prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola.

Till HAN:s webbplats

Forskningsrådet Formas

Forskningsrådet Formas är ett statligt forskningsråd. Det fokuserar på en hållbar framtid. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Till Formas webbplats

Forte

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Till Fortes webbplats

Svenska institutet (SI)

Svenska institutet har till uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.

Till Svenska institutets webbplats

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor ska bedriva utbildning och forskning samt samverka med det omgivande samhället.

Adresser till universitet och högskolor

Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet ger stöd till grundforskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. VR har nationellt ansvar för att bidra till att utveckla svensk grundforskning så att den uppnår en stark ställning internationellt.

Till VR:s webbplats

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Till Vinnovas webbplats

Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)

ÖNH prövar överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.

Till ÖNH:s webbplats

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS)

ÖKS prövar överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut om beviljning av studiemedel eller studiehjälp och om återkrav av dessa stöd. 

Till Överklagandenämnden för studiestöd