Så styrs högskolesektorn

Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning.

Det är riksdag och regering som bestämmer vilka lagar, regler, mål och riktlinjer som ska gälla inom högskoleområdet. UKÄ och andra myndigheter planerar, reglerar, granskar och kontrollerar verksamheten med förordningar och föreskrifter på makronivå. Myndigheternas granskningar och utvärderingar av sektorn kan dock driva igenom förändringar i hela systemet.

Utbildningsdepartementet

Regeringens Utbildningsdepartement ansvarar för områdena utbildning och forskning. Dit hör barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola, forskning, studiestöd och ungdomsfrågor.

Under Utbildningsdepartementet lyder samtliga universitet och högskolor utom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som lyder under Jordbruksdepartementet. Även övriga myndigheter inom utbildningsområdet lyder under Utbildningsdepartementet. 

Till Utbildningsdepartementets webbplats

Regering och riksdag beslutar över högskolesektorn.

Förkortningar i bilden:

 • CSN – Centrala studiestödsnämnden
 • HAN – Högskolans avskiljandenämnd
 • SI – Svenska Institutet
 • VR – Vetenskapsrådet
 • UHR – Universitets- och högskolerådet
 • UKÄ – Universitetskanslersämbetet
 • ÖKS – Överklagandenämnden för studiestöd
 • ÖNH – Överklagandenämnden för högskolan

Läs om myndigheterna som påverkar sektorn

Riksdagen

Riksdagen beslutar om lagar och anslag och fattar också de flesta beslut som rör högskolor, exempelvis:

 • vilka statliga högskolor som ska finnas
 • inrättandet av nya högskolor
 • lagar som finns på högskoleområdet (till exempel högskolelagen och lagen om tillstånd att utfärda vissa examina)
 • principerna för tilldelning av resurser till grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och forskning
 • hur stora de årliga anslagen till universitet, högskolor, myndigheter och forskningsråd ska vara.

Till Sveriges riksdags webbplats

Regeringen

Regeringes beslut styr myndigheternas verksamhet. Regeringen beslutar om myndigheternas instruktioner som i sin tur styr myndigheternas verksamheter.

En gång per år utfärdar regeringen ett regleringsbrev för varje myndighet. Regleringsbrevet styr myndighetens verksamhet. Eftersom högskolor och universitet är egna myndigheter har de också egna regleringsbrev att följa. I regleringsbreven anges mål och inriktning för myndighetens verksamhet.

Förordningar

Regeringen beslutar också om:

 • förordningar på högskoleområdet, till exempel högskoleförordningen och förordningen om redovisning av studier
 • examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare (efter prövning av UKÄ)
 • avtal med enskilda utbildningsanordnare
 • utnämning av myndigheternas styrelseordförande och majoriteten av de övriga ledamöterna i styrelserna
 • utnämning av rektorer och storleken på rektorernas lön
 • om en högskola ska få bli universitet (efter prövning av UKÄ).

Kollektiva beslut

Den svenska regeringen fattar kollektiva beslut. Utbildningsministern presenterar de ärenden som rör utbildningsområdet och ger förslag till beslut, men besluten fattas av alla närvarande statsråd.

Till regeringens webbplats