Vägar till att bli lärare

Den som vill bli lärare kan välja flera vägar för att nå sitt mål. Vilka vägar som är öppna beror bland annat på personens förkunskaper och tidigare utbildning. Den som har tagit examen från ett lärarprogram kan läsa påbyggnadsutbildningar som leder till speciallärare och specialpedagog.

Här hittar du styrande bestämmelser, information, statistik och rapporter om de fyra lärarprogrammen. Här kan du också hitta rapporter om alternativa vägar för att bli behörig lärare.

Skolverket utfärdar lärarlegitimation till lärare. Legitimationen krävs för en tillsvidareanställning och för att läraren ska få sätta betyg. Skolverket utfärdar också förskollärarlegitimation till förskollärare. Den krävs för att bli tillsvidareanställd.

Gå till skolverket.se för att läsa mer om lärar- och förskollärarlegitimationen .

De fyra lärarprogrammen

Sedan 2011 ger universitet och högskolor lärarutbildning som leder till fyra olika examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare.

Grundläggande bestämmelser som styr lärarutbildningarna

Här är några av de grundläggande bestämmelserna som styr lärarutbildningarna. Av alla högskoleutbildningar är lärarutbildningarna de som styrs av flest författningar. 

I högskolelagen och högskoleförordningen finns grundbestämmelserna om all högskoleutbildning.

På riksdagen.se kan du läsa högskolelagen.

I examensordningen, bilaga 2 i högskoleförordningen, finns de krav som studenterna ska uppfylla för respektive lärarexamen. Krav på hur undervisningsämnen kan kombineras i en ämneslärarexamen finns i bilaga 4 i högskoleförordningen.

På riksdagen.se kan du läsa högskoleförordningen.

KPU – kompletterande pedagogisk utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning är en utbildning för den som redan har ämneskunskaperna och vill bli lärare. Den som har minst 90 högskolepoäng i ett ämne kan läsa en kompletterande pedagogisk utbildning och bli ämneslärare. Ämnet måste vara ett undervisningsämne i årskurs 7-9 eller gymnasiet och får inte vara ett yrkesämne.

Studierna inom kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng. Vanligtvis tar utbildningen tre terminer, men det finns varianter som har höjd studietakt och tar kortare tid. En sådan utbildning är för personer som redan har en forskarutbildning. Studenter som läser den får ett särskilt utbildningsbidrag.

Grundläggande bestämmelser för kompletterande pedagogisk utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning styrs av en förordning som bland annat reglerar den särskilda behörigheten till utbildningen och vilka krav som ska vara uppfyllda för att studenten ska få en ämneslärarexamen.

Läs förordningen för kompletterande pedagogisk utbildning på riksdagen.se.

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade styrs av två särskilda förordningar. En om studierna och en om utbildningsbidraget.

Läs förordningen för studier till en ämneslärarexamen för forskarutbildade på riksdagen.se.

Läs förordningen om utbildningsbidraget för forskarutbildade som läser till en ämneslärarexamen på riksdagen.se

ULV – utländska lärares vidareutbildning

Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarexamen, eller en ämnesexamen i ett ämne som motsvarar ett svenskt undervisningsämne, kan få behörighet att arbeta som lärare i Sverige genom satsningen utländska lärares vidareutbildning. Regeringen ger varje år särskilda medel till lärosätena för utländska lärares vidareutbildning.

Grundläggande bestämmelser för utländska lärares vidareutbildning

Utländska lärares vidareutbildning styrs av samma förordning som andra kompletterande utbildningar för dem som har en utländsk utbildning. Den reglerar bland annat syftet med utbildningen, vad som gäller för antagningen till utbildningen och begränsar den kompletterande utbildningen till högst 120 högskolepoäng. Den som antas till utländska lärares vidareutbildning ska få en individuell studieplan som bygger på studentens tidigare studier och lärarerfarenheter.

Läs förordningen för kompletterande utbildningar för dem som har en utländsk utbildning på riksdagen.se.

Utländska lärares vidareutbildning ges vid sex lärosäten. Stockholms universitet samordnar utländska lärares vidareutbildning. Gå till su.se.

VAL – vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare

Den som har högskolepoäng från en lärarutbildning, men har hoppat av utbildningen och arbetar som obehörig lärare eller förskollärare, kan läsa till en examen inom satsningen vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare. Regeringen ger varje år särskilda medel till lärosätena för satsningen.

Grundläggande bestämmelser för vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare

Vidareutbildning av obehöriga lärare styrs av en särskild förordning. Den senaste ändringen som regeringen har beslutat om gäller från den 1 september 2020. Förordningen reglerar bland annat antagningen till utbildningen, vilka krav som ska vara uppfyllda för att studenten ska få en examen och begränsar den kompletterande utbildningen till högst 120 högskolepoäng. Den som antas till vidareutbildning av obehöriga lärare ska få en individuell studieplan som bygger på studentens tidigare studier och lärarerfarenheter. Studenten läser utbildningen medan hen arbetar i skolan eller förskolan.

På riksdagen.se kan du läsa kan du läsa förordningen om vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare.

Vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare ges vid åtta lärosäten.

Umeå universitet samordnar vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare. Gå till lärarutbildning.nu

Arbetsintegrerad lärarutbildning – för den som vill varva studier till lärare och arbete i skolan

Arbetsintegrerade lärarutbildningar finns på flera lärosäten i landet. Formen innebär att studenten varvar studier på lärosätet med arbete i skolan under särskilda anställningsformer som bygger på att lärosätet har avtal med kommuner. Det finns inga särskilda bestämmelser för de här utbildningarna utan högskoleförordningens bestämmelser gäller.

Läs högskoleförordningen på riksdagen.se.

UKÄ har inte något särskilt uppdrag från regeringen att kartlägga eller följa upp arbetsintegrerad lärarutbildning. Men vi beslutade 2021 i ett tillsynsärende som rör arbetsintegrerad lärarutbildning.

På sidan Anmälan mot Högskolan Dalarna angående arbetsintegrerad lärarutbildning kan du läsa om vårt beslut.

Läs regeringens pressmeddelande om vilka lärosäten som får medel för att bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning 2020 på regeringen.se.

Läs mer om lärarutbildningarna

Regeringen har genom åren gjort flera satsningar för att öka antalet lärare. Ett exempel är att sju lärosäten 2018 fick i uppdrag att skapa fler effektiva och ändamålsenliga vägar in i lärar- och förskolläraryrket.

Läs mer om fler vägar in i lärar-och förskolläraryrket på lärarutbildning.nu.

Läs studieinformation om de olika utbildningsvägarna i lärarutbildningsguiden på studera.nu.