Utbildningens innehåll

Lärarutbildningarnas innehåll regleras av examensordningen och lärosätena utformar sin utbildning efter de krav som anges i examensbeskrivningarna och de allmänna krav som finns i högskolelagen. För ämneslärarexamen finns det särskilda bestämmelser för hur undervisningsämnena får kombineras.

I alla lärarutbildningar ingår 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna, 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning och olika mängder ämnes- och ämnesdidaktiska studier beroende på vilken utbildning det gäller.

  • Inom utbildningsvetenskaplig kärna läser studenterna kurser där innehållet har en stark koppling till en lärares yrkesutövning. De behandlar exempelvis betyg och bedömning, specialpedagogik, vetenskapsteori och forskningsmetodik och skolväsendets historia.
  • Under den verksamhetsförlagda utbildningen får studenterna handledning för att sammanlänka teorin med praktiken i skolan eller i förskolan.
  • Ämnesdidaktik handlar om hur ett visst ämne lärs ut och ämnesstudierna ger den fördjupning i ämnet som lärare behöver.

Nuvarande lärarexamina

Förskollärarexamen: 210 högskolepoäng, examen på grundnivå

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem: 180 högskolepoäng, examen på grundnivå

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3: 240 högskolepoäng, examen på avancerad nivå

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6: 240 högskolepoäng, examen på avancerad nivå

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9: 270 högskolepoäng, examen på avancerad nivå

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: 300-330 högskolepoäng, examen på avancerad nivå

Yrkeslärarexamen: 90 högskolepoäng, examen på grundnivå