Utbildningens innehåll

Lärarutbildningarnas innehåll regleras av examensordningen och lärosätena utformar sin utbildning efter de krav som anges i examensbeskrivningarna och de allmänna krav som finns i högskolelagen. För ämneslärarexamen finns det särskilda bestämmelser för hur undervisningsämnena får kombineras.

I alla lärarutbildningar ingår 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna, 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning och olika mängder ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier beroende på vilken utbildning det gäller.

  • Inom utbildningsvetenskaplig kärna läser studenterna kurser där innehållet har en stark koppling till en lärares yrkesutövning. De behandlar exempelvis betyg och bedömning, specialpedagogik, vetenskapsteori och forskningsmetodik och skolväsendets historia.
  • Under den verksamhetsförlagda utbildningen får studenterna handledning för att sammanlänka teorin med praktiken i skolan eller i förskolan.
  • Ämnesdidaktik handlar om hur ett visst ämne lärs ut och ämnesstudierna ger den fördjupning i ämnet som lärare behöver.

Nuvarande lärarexamina

Förskollärarexamen: 210 högskolepoäng, examen på grundnivå

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem: 180 högskolepoäng, examen på grundnivå.

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3: 240 högskolepoäng, examen på avancerad nivå

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6: 240 högskolepoäng, examen på avancerad nivå

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9: 240-270 högskolepoäng, examen på avancerad nivå

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: 300-330 högskolepoäng, examen på avancerad nivå

Yrkeslärarexamen: 90 högskolepoäng, examen på grundnivå

Yrkeslärarprogrammet består av tre terminer (90 högskolepoäng) och riktar sig till de studenter som redan har de yrkeskunskaper som krävs för att bli lärare inom ett yrkesämne. Utbildningen fokuserar därför på utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.