Kvaliteten i utbildningarna

Varje högskola och universitet ska ha ett system för att säkra att deras utbildningar håller hög kvalitet. Som central myndighet utvärderar UKÄ lärarutbildningarnas kvalitet. På uppdrag av regeringen utvärderar vi också olika satsningar på lärarutbildning. Här har vi samlat rapporter och resultat som handlar om lärarutbildningarnas kvalitet.

Under 2018–2021 utvärderade UKÄ de fyra lärarprogrammen som leder till examen som förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Utvärderingarna visar hur lärosätena säkerställer att studenterande har nått examensmålen när de tar sin examen, och att de har haft goda förutsättningar att nå målen. Utvärderingarna är också tänkta att bidra till lärosätenas fortsatta arbete med att utveckla kvaliteten i utbildningarna.

Läs om våra utvärderingar av de fyra lärarprogrammen som leder till förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare.

För att utvärdera utbildningarna använder vi ett urval av examensmål. Examensmålen bestäms av regeringen och finns i högskoleförordningen.

På riksdagen.se kan du läsa exemensordningen, bilaga 2 i högskoleförordningen.

UKÄ tar hjälp av bedömare i sina utvärderingar. Bedömarna kommer från lärosätena och arbetslivet. Även studenter ingår i bedömargrupperna.

Om bedömargruppen kommer fram till att kvaliteten på utbildningen inte är tillräckligt bra får lärosätet ett år på sig att förbättra kvaliteten. Om bedömarna fortfarande tycker att det är för låg kvalitet när utbildningarna följs upp kan UKÄ återkalla examenstillståndet för utbildningen.

I Högskolekollen hittar du resultatet av alla kvalitetsgranskningar som UKÄ har gjort.

Hur arbetar lärosätena med lärarförsörjningen inom utbildningarna?

En av de bedömningar som görs inom utbildningsutvärderingarna är om lärarresurserna är tillräckliga för att genomföra en utbildning med hög kvalitet. I vårt PM Lärarförsörjning i lärarutbildning presenterar vi vilka problem som finns och hur lärosätena arbetar med dem utifrån utvärderingarna.

Läs PM:et Lärarförsörjning i lärarutbildning som pdf. Pdf, 499.9 kB.

På sidan Lärarförsörjning i lärarutbildningarna bjuder vi också in till dialog för fortsatt kvalitetsarbete.

Särskilda satsningar för att stärka kvaliteten i utbildningen

UKÄ har utvärderat regeringens satsning på försöksverksamheten med övningsskolor inom lärarutbildningarna och kvaliteten i VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Läs vår artikel om lärosätenas erfarenheter av övningsskolor.

Läs vår rapport Kvalitetsförstärkning – åtgärder och effekter på utbildningskvalitet. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Pdf, 630.5 kB.

Läs vår rapport Utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor 2014-2019 inom lärarutbildningarna Pdf, 1.1 MB..