Hur går det under studietiden?

Vad händer under studietiden för de studenter som påbörjar en lärarutbildning? Här samlar vi material om lärarstudenternas studier och prestationer under utbildningen.

UKÄ har publicerat statistik och analyser om lärarstudenternas genomströmning i form av bland annat kvarvaro, tidiga avhopp och examensfrekvens. Vi har även följt upp i vilken utsträckning lärarstudenter studerar utomlands och läser sommarkurser.

Lärarstudenternas genomströmning

Hur många studenter stannar kvar på lärarprogrammen, i vilken grad tar de examen och hur lång tid tar det till examen? Här finns samlad statistik och analys av genomströmningen på lärarutbildningarna. Ett vanligt mått på genomströmning är andelen tidiga avhopp, som UKÄ har visat är relativt höga på lärarutbildningarna, i jämförelse med andra högskoleutbildningar. Vi har även analyserat vilka faktorer som påverkar studenternas benägenhet att slutföra utbildningen. I den ena tabellen nedan kan du se hur många studenter som stannar kvar på lärarprogrammen efter ett läsår jämfört med andra yrkesexamensprogram. I den andra tabellen ser du examensfrekvensen för de olika lärarprogrammen.

Ladda ner vår tabell över antal nybörjare läsåret 2016/17 och andel som var registrerade på programmet påföljande läsår. Excel, 27 kB.

Ladda ner vår tabell över examensfrekvensen för de olika lärarprogrammen Excel, 31.1 kB.

Läs våra publikationer

I UKÄ:s statistikdatabas kan du själv välja i listan vilket lärarprogram du vill ha uppgifter om.

I vår statistikdatabas kan du se statistik över normalstudietid på yrkesexamensprogram.

Läs vår statistiska analys Nybörjare och examinerade på lärarutbildning: Ökat antal examinerade möter fortfarande inte behovet. På sidan 20 handlar det om tidiga avhopp. Pdf, 1.1 MB.

Läs vårt statistiska meddelande Genomströmning: kvarvaro samt examensfrekvens. Pdf, 5 MB.

Läs vår rapport Tidiga avhopp från högskolan – Analyser av genomströmning på de tio största yrkesexamensprogrammen. Pdf, 497.9 kB.

Läs vår statistiska analys Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation. Pdf, 887.5 kB.

Läs publikationer från andra myndigheter

Läs UHR:s rapport Regeringsuppdrag - utreda en modell med högre krav för särskild behörighet.

Läs UHR:s rapport Kan ett antagningsprov minska avhoppen på ämneslärarutbildningen? Ett förberedande uppdrag inför utvecklingen av ett särskilt antagningsprov till ämneslärarutbildningen.

Läs UHR:s rapport Lämplighetsbedömning av sökande till lärarutbildningar. Utvärdering genomförd av försöksverksamhet med krav på att den som antas till förskollärar, grundlärar- eller ämneslärarprogram är lämplig för yrket.

Hur arbetar lärosäten med att förbättra genomströmning?

I utbildningsutvärderingen av för- och grundskollärarprogrammen under 2018/19 har lärosäten beskrivit hur de arbetar för att förbättra studenternas förutsättningar att genomföra sin utbildning. Genom att synliggöra olika åtgärder och insatser hoppas vi inspirera till fortsatt kvalitetsarbete.

Läs vår rapport För ökad genomströmning. Pdf, 359.5 kB.

Gymnasiebetygens betydelse för högskolestudierna

Studenternas förkunskaper påverkar hur det går för dem under utbildningen. UKÄ har i en analys visat att de studenter som har bättre gymnasiebetyg hoppar av lärarutbildningarna i lägre grad. Här finns även andra publikationer som visar på gymnasiebetygens betydelse för studietiden på lärarutbildningarna.

Läs våra publikationer

Läs vår statistiska analys Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation. Pdf, 887.5 kB.

Läs publikationer från andra myndigheter

Läs Skolverkets studie Från gymnasieskola till högskola – en registerstudie på skolverket.se.

Utlandsstudier bland lärarstudenter

Internationell studentmobilitet är ett sätt att internationalisera högre utbildning. UKÄ:s statistik visar att utlandsstudier inom lärarutbildningarna är ovanligt. Här kan du bland annat se andelen bland de examinerade från de olika lärarprogrammen som har studerat utomlands under utbildningen. I vår statistikdatabas väljer du själv i listan vilket lärarprogram som du vill ha uppgifter om.

Hitta uppgifter om utlandsstudier bland förstagångsexaminerade från yrkesexamensprogram i vår statistikdatabas.

Hitta uppgifter om utlandsstudier bland examinerade från yrkesexamensprogram i vår statistikdatabas.

Läs vårt och SCB:s statistiska meddelande Internationell studentmobilitet i högskolan 2019-20. 

Läs publikationer från andra myndigheter

Läs UHR:s rapport Linnaeus-Palme och lärarutbildningarna - Framgångsfaktorer, hinder och effekter

Sommarkurser i lärarutbildningarna

De senaste åren har ett antal lärosäten, på uppdrag av regeringen, anordnat fler sommarkurser som i första hand ska kunna ingå i en lärarexamen. Syftet med sommarkurserna har varit att göra det möjligt för fler studenter att nå en lärarexamen på kortare tid samt möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för verksamma lärare. Här kan du läsa UKÄ:s uppföljningar av sommarkurser i lärarutbildningarna.

Läs våra publikationer

Läs vår rapport Uppföljning av sommarkurser. Pdf, 679.2 kB.

Läs vår statistiska analys Satsning på sommarkurser har gett effekt. Pdf, 631 kB.

Läs vår rapport om Sommarkurser