Behovet av lärare

Här samlar vi material och publikationer om det framtida behovet av lärare i skolan och lärarutbildningarnas förutsättningar för att möta behoven och bidra till lärarförsörjningen. Här hittar du bland annat statistik om sökande, antagna och nybörjare men också prognoser om det framtida kompetensbehovet. Här finns även analyser om både studenternas förkunskaper och om de försök att pröva behörighet och lämplighet inför lärarutbildningen som har gjorts på vissa håll.

Sedan länge finns en brist på behöriga lärare i skolan. Skolverkets prognoser som tas fram i samverkan med oss och statistikmyndigheten SCB visar att bristerna riskerar att bestå en lång tid. Vi analyserar regelbundet lärarutbildningarnas förutsättningar för att motverka lärarbristen.

Diagram över examinationsbehov

Diagram över beräknat examinationsbehov och beräknad examination enligt prognos för 2019–2035, per lärarprogram och inriktning. Källa: Skolverket.

Intresset för lärarutbildningarna

Intresset för att påbörja en lärarutbildning har varierat genom åren. Det kan vi se på antalet sökande, antagna och registrerade studenter på de olika lärarprogrammen. Här visar vi utvecklingen av studenternas intresse för lärarutbildningarna över tid och uppdelat på kvinnor och män. Det finns också statistik på vilka program som är mest populära, som vi kan se genom att titta på söktryck.

Hitta våra analyser på sidan Sökande, antagna och nybörjare.

Läs vår rapport Studenter och examinerade på lärarutbildningarna - Den senaste utvecklingen och framtida behovet

Läs vår statistiska anlys Nybörjare och examinerade på lärarutbildning: Ökat antal examinerade möter fortfarande inte behovet. Pdf, 1.1 MB.

Läs vår statistiska analys Nybörjare och examinerade på lärarutbildning: Var fjärde nybörjare på ämneslärarutbildningen är en KPU-student. Pdf, 179.8 kB.

UKÄ:s statistikdatabas

I UKÄ:s statistikdatabas går det bland annat att hitta uppgifter om sökande och antagna för varje yrkesexamensprogram var för sig eller kombinerat med ett annat program. Även söktryck och antalet registrerade studenter på de olika lärarprogrammen går att hitta där. Uppgifterna sträcker sig som längst tillbaka till mitten av 1990-talet, beroende på vilka program som väljs.

Hitta uppgifter om sökande i vår statistikdatabas.

Hitta uppgifter om antagna i vår statistikdatabas.

Hitta uppgifter om söktryck i vår statistikdatabas.

Hitta uppgifter om antalet registrerade studenter på de olika lärarprogrammen i vår statistikdatabas.

Diagram över antalet sökande till förskolärarexamen och grundlärarexamen sedan höstterminen 2011

Diagram över antalet sökande till förskollärarexamen och grundlärarexamen sedan höstterminen 2011.

Använd vår anpassade export i statistikdatabasen

Enklaste sättet att komma åt uppgifter från flera program samtidigt är via vår anpassade export. Välj där vilka uppgifter och yrkesexamensprogram som du är intresserad av. På grund av att statistiken är olika täckande för olika tidsperioder rekommenderar vi inte att du slår ihop de olika yrkesexamensprogrammen till totalsummor.

Hitta uppgifter med vår anpassade export i statistikdatabasen.


Yrkesexamensprogram som har räknats till lärarutbildningen genom åren.

Sorteras efter första termin som de ingår i databasen.

Från ht 2011

Från ht 2000

Från ht 1995

Förskollärarexamen

Lärarexamen

Barn- och ungdomspedagogisk examen

Grundlärarexamen


Bildlärarexamen

Ämneslärarexamen


Grundskollärarexamen 1-7

Yrkeslärarexamen


Grundskollärarexamen 4-9GymnasielärarexamenHushållslärarexamenIdrottslärarexamenSlöjdlärarexamen


Kvinnor och män på lärarutbildningarna

Det har varit en ojämn könsfördelning på utbildningar mot lärarexamen under lång tid. Könsfördelningen på lärarutbildningarna påverkar hur många kvinnor och män som kommer ut i läraryrket. Fördelningen varierar mellan de olika lärarutbildningarna, från förskollärarutbildningen som är starkt kvinnodominerad till ämneslärarutbildningen som har en jämn könsfördelning.

Här hittar du analyser om kvinnor och män på lärarutbildningarna, även över tid och i jämförelse med andra yrkesutbildningar. Här kan du också läsa om vad det beror på att männen är så få i stora delar av lärarutbildningen och vad universitet och högskolor har gjort för att könsfördelningen ska bli jämnare på utbildningarna.

Läs våra publikationer

Läs vår rapport Kvinnor och män i högskolan. Pdf, 1.9 MB.

Läs publikationer från andra myndigheter

Läs Högskoleverkets rapport Man ska bli lärare! — den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen — beskrivning och analys.

Studenternas förkunskaper och konsekvenser för behovet av lärare

För att möta behovet av behöriga lärare behöver fler lärarstudenter slutföra hela utbildningen och börja arbeta som lärare. Lärarstudenternas förkunskaper kan ha betydelse för deras prestationer under studierna och i läraryrket. Här samlar vi material som handlar om de kunskaper som lärarstudenterna tar med sig in i utbildningen och hur detta påverkar behovet av lärare och avhopp från lärarutbildningarna.

UKÄ har tidigare visat att studenter med bättre förkunskaper i form av höga gymnasiebetyg hoppar av lärarutbildningarna i lägre grad. UHR har på uppdrag av regeringen bland annat utrett ett antagningsprov till ämneslärarutbildningen och lämplighetsprov till flera lärarutbildningar. I utredningen som genomfördes inför de nuvarande lärarutbildningarna, diskuterar utredaren antagningsprov och lämplighetsprov och gör en internationell utblick. Frågan har på senare tid fått en ny aktualitet.

Läs våra publikationer

Läs vår statistiska analys Lärarstudenternas gymnasiebetyg, avhopp och studieprestation. Pdf, 887.5 kB.

Läs publikationer från Regeringskansliet

Läs PM:et från Utbildningsdepartementet Möjlighet för universitet och högskolor att ställa krav på lämplighet som särskild behörighet för antagning till lärarutbildning.

Läs utredningen En hållbar lärarutbildning.

Läs publikationer från andra myndigheter

Läs UHR:s rapport Regeringsuppdrag - utreda en modell med högre krav för särskild behörighet.

Läs UHR:s rapport Kan ett antagningsprov minska avhoppen på ämneslärarutbildningen?

Läs UHR:s rapport Lämplighetsbedömning av sökande till lärarutbildningar. Utvärdering genomförd av försöksverksamhet med krav på att den som antas till förskollärar, grundlärar- eller ämneslärarprogram är lämplig för yrket.