Jämställdhet som kvalitetsfaktor

Ett av UKÄ:s huvudområden är att vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Detta för att det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet.

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering är viktiga kvalitetsfaktorer, som vi bedömer i de olika granskningar som vi gör. Vi har bland annat identifierat att kunskap om genus och jämställdhet saknas i många utbildningar, vilket leder till att många studenter utexamineras utan beredskap att förstå och hantera konsekvenserna av ojämställda förhållanden eller arbeta förebyggande. Ett annat problem vi uppmärksammat är att könsstereotypa föreställningar påverkar bedömningar inom akademin.

I Högskolelagen §5 framgår det att jämställdhet ska iakttas och främjas i högskolornas verksamhet. Utifrån detta och examensordningarna beaktas jämställdhet i de olika granskningar som UKÄ gör.

De olika granskningarna har olika syfte och fokus, vilket innebär att vi tar upp olika aspekter av jämställdhet i de olika granskningarna.

Jämställdhet i granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

I våra granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete undersöker vi bland annat:

  • Hur lärosätet säkerställer att jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. Det handlar om såväl jämn könsfördelning som att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar villkoren för kvinnor och män.
  • i vilken grad lärosätet identifierar förbättrings- och utvecklingsbehov.
  • hur väl utvecklade processer som finns för att säkerställa att åtgärder som planeras eller genomförs kommuniceras till relevanta intressenter, såväl interna som externa.

Våra lärosätesgranskningar har hitintills visat att systematiken i hur lärosätena arbetar med jämställdhet i utbildningarna behöver utvecklas och även hur de följer upp arbete med jämställdhet i utbildningarna. I vissa fall påverkade också bristande förståelse för vad jämställdhet innebar för verksamheten resultatet i granskningarna. Samtidigt har vi sett att flera lärosäten har en tydlig koppling mellan styrdokument som rör jämställdhet och kvalitetssäkring av utbildningen vid lärosätet.

Läs mer om våra granskningar.

Jämställdhet i u.tbildningsutvärderingar

I våra utbildningsutvärderingar ligger fokus på hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningen innehåll, utformning och genomförande.

Det kan exempelvis handla om en medveten dialog om jämställdhet i samband med planeringen av utbildningens upplägg och i undervisningen. Det kan innebära att ett jämställdhetsperspektiv är anlagt vid valet av litteraturlistor samt lärare, handledare och externa föreläsare.

För utbildningar som leder till yrkesexamen finns mål som berör jämställdhet. En student som gått förskollärarutbildningen fiska till exempel visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten. Lärosätet ska då kunnahär redogöra för hur det säkerställs att studenten uppnått detta mål när examen utfärdas.

Bedömning av jämställdhet i forskarutbildningar

I en rapport från 2020 undersökte vi hur UKÄ har bedömt och beskrivit jämställdhet i utvärderingar av forskarutbildningar under 2016-2018. Vi sökte svar på följande frågor:

  • Går det att se mönster i utfallet av utvärderingarna när det gäller jämställdhet?
  • Vad väljer bedömarna att lyfta fram som styrkor och utvecklingsområden samt vilka rekommendationer ger bedömargrupperna?
  • Vilka bedömningsunderlag refererar bedömarna till?
  • Bedöms bedömningsgrunderna, det vill säga innehåller yttrandena bedömningar av vad som sker i utbildningarna?
  • Hur hanteras och förstås begreppet jämställdhet?

Av de 95 utbildningarna som utvärderats fick sex utbildningar omdömet inte tillfredställande på området jämställdhet och vid ytterligare 24 utbildningar har det konstaterats svagheter även om området i sin helhet bedömts vara tillfredställande. Det finns alltså en stor variation mellan de olika forskningsämnena.

Läs rapporten Bedömning av jämställdhet i forskarutbildningar. Pdf, 409.8 kB.

Jämställdhet i examenstillståndsprövningar

I våra examenstillståndsprövningar bedöms om ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas utbildningens innehåll och utformning.

Nyligen har vi gort en kartläggning av hur bedömning av perspektivet jämställdhet kommer till uttryck i UKÄ:s lärosätesgranskningar avseende utbildning. Kartläggningen belyser hur lärosätenas kvalitetssäkringsarbete kring jämställdhet i utbildningarna har hanterats och kommit till uttryck i de yttranden som skrivits inom de tre första omgångarna av lärosätesgranskningar, samt om det har skett någon förändring när det gäller detta över tid. Kartläggningen syftar i första hand till att kunna användas i utvecklingen av kvalitetssäkringssystemet.

Läs kartläggningen Pdf, 265.6 kB.