Jämställdhet och rättssäkerhet

UKÄ har juridisk tillsyn över universitet och högskolor. Vi granskar att de följer såväl bestämmelser om jämställdhet som andra lagar och regler.

Vi tar fram statistik och analyser om disciplinärenden

Studenter som gör sig skyldiga till olika typer av förseelser kan stängas av från studierna i upp till sex månader eller varnas. Vid varje universitet och högskola finns en disciplinnämnd som beslutar i sådana ärenden. UKÄ har regelbundet samlat in statistik och analyserat disciplinärenden. Under senare år har vi analyserat könsskillnader både vad gäller anmälningar och påföljder. Utifrån våra rapporter är det svårt att dra några generella slutsatser, men vi kan konstatera att män är något överrepresenterade vad gäller anmälningar samtidigt som de i lägre grad blir avstängda. Om det beror på olika behandling eller på andra bakomliggande faktorer går dock inte att säga säkert.

Ladda ner: Uppföljning av hur kvinnor och män bedöms i disciplinärenden – behandlas kvinnor och män olika.

Vi följer upp bestämmelser om jämställdhet vid lärosätestillsyn

Högskoleförordningen innehåller bestämmelser om jämställd representation av kvinnor och män när lärosätena rekryterar lärare. Inom lärosätestillsynen granskar UKÄ genom stickprov hur lärosätena hanterat ett antal anställningar mot bakgrund av dessa bestämmelser. UKÄ granskar också att reglerna i lärosätenas anställningsordning är förenliga med högskoleförordningens regler.

Vid lärosätestillsyn följer UKÄ upp bestämmelserna om jämställdhet i 4 kap. 5-6 §§ högskoleförordningen avseende förfarandet vid anställning som lärare eller professor; jämställd representation i beslutsgruppen respektive bland bedömarna. UKÄ ber om vissa redogörelser genom stickprov i lärosätestillsynen. Resultatet från UKÄ:s lärosätestillsyn har gjort att UKÄ har kunnat visa exempel där ett lärosäte brister i att sätta samman grupper med jämställd representation. UKÄ har också inom ramen för den juridiska tillsynen sett att en del lärosätens anställningsordning inte överensstämmer med högskoleförordningens bestämmelser gällande jämställd representation.