Här presenterar vi aktuella resultat från UKÄ:s analyser och granskningar som har anknytning till frågor som rör jämställdhet i högskolan.

Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett delmål gäller utbildning: Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Jämställdhetsintegrering

Alla myndigheter har i uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet (JiM). Myndigheterna ska också, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, bidra till att öka jämställdheten i samhället.

Läs mer om jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

Läs UKÄ:s redovisning till regeringen om det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Pdf, 238.2 kB.

Några områden inom högre utbildning och forskning som UKÄ och andra myndigheter tidigare uppmärksammat som speciellt viktiga i jämställdhetssammanhang är:

  • Traditionellt manliga sektorer i samhället värderas ofta högre och tilldelas mer resurser än de traditionellt kvinnliga, och akademien är ett traditionellt manligt område. Dessutom finns inom akademien ämnesområden som i högre grad än andra är traditionellt manliga, såsom teknik och naturvetenskap.
  • Hur könsstereotypa föreställningar påverkar bedömningar inom akademien

Kvinnor och män i högskolan

I den statistik UKÄ ansvarar för kan vi bland annat se att betydligt fler kvinnor än män studerar på högskolan och att kvinnor också har en högre genomströmning. Det är samtidigt betydligt fler män än kvinnor som är professorer, men andelen kvinnliga professorer har ökat väsentligt de senaste 10 åren.

Läs om jämställdhet i statistiken.

Jämställdhet och kvalitet

Jämställdhetsfrågor finns med i samtliga granskningar vi genomför, men fokus varierar beroende på om det är en granskning av ett helt lärosätes kvalitetsarbete, kvaliteten i en utbildning eller en tematisk utvärdering.

Läs om jämställdhet som kvalitetsfaktor.

Jämställdhet och rättssäkerhet

UKÄ följer regelbundet upp disciplinärenden på lärosätena. I de två senaste uppföljningarna har vi analyserat om kvinnor och män som blir föremål för disciplinära åtgärder bedöms på olika sätt.

Om ett universitet eller en högskola har brutit mot någon lag eller regel inom högskoleområdet kan till exempel studenter och anställda anmäla det till oss. Det kan gälla handledarbyte för doktorander, urvalsprocesser, återbetalning av studieavgifter och brister i anställningsärenden. År 2020 genomförde vi en kartläggning av de anmälningar som UKÄ tog beslut om ur ett jämställdhetsperspektiv 2013-2018. Vi har inte observerat något som talar för att män och kvinnor behandlas olika i vår tillsyn.

I vår lärosätestillsyn granskar vi specifikt hur lärosätena hanterat anställningar bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs mer om jämställdhet och rättssäkerhet här.

Jämställdhet och hållbar utveckling

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle som antogs på FN:s toppmöte 25 september 2015. Agendan innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Många av målen i agendan tar upp jämställdhet, men det är framförallt två av målen, mål 4 - Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande samt mål 5 - Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt som direkt relaterar till jämställdhet i högskolan.

Publikationer om jämställdhet

Här kan du se de publikationer vi har om jämställdhet i högskolan.

I UKÄ:s årsrapport kan du läsa mer om kvinnor och män inom olika områden i högskolan.

Läs årsrapporten.