Om forskarutbildning

UKÄ följer utbildning på forskarnivå genom statistik och analyser. Vi utvärderar kvaliteten i utbildningarna. Vi granskar att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller.

Publikationer och beslut om forskarutbildning

Vi har samlat alla publikationer och beslut från 2002 och framåt som handlar om forskarutbildning. Utvärderingar redovisas från den senaste utvärderingscykeln: 2017 - 2022.

Här finns UKÄ:s publikationer och beslut om forskarutbildning samlade

Statistik och analyser om forskarutbildningen

UKÄ följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom forskarutbildningen. Vi ansvarar också för den officiella statistiken om forskarutbildningen. Statistik om doktorander och examina på forskarnivå presenteras bland annat i ett statistiskt meddelande och i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror. I våra rapporter analyserar vi förändringar i forskarutbildningen med hjälp av undersökningar och statistik.

Läs om hur UKÄ arbetar med statistik och analys på högskoleområdet

I Högskolan i siffror hittar du statistik om utbildning på forskarnivå

Kvaliteten i forskarutbildningen

UKÄ fokuserar i sina utbildningsutvärderingar på hur forskarutbildningen säkerställer att doktoranderna får goda förutsättningar att nå examensmålen och på hur lärosätet säkerställer att doktoranden uppnått examensmålen när examen utfärdas. Granskningarna ska också bidra till lärosätenas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på forskarutbildningarna. Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige granskas av UKÄ mellan 2017 och 2022.

Läs om hur UKÄ granskar kvaliteten i utbildning på forskarnivå

Studenträtt och tillsyn i forskarutbildningen

UKÄ har juridisk tillsyn över universitet och högskolor. Det innebär att vi granskar att de följer lagar och regler. Doktorander kan anmäla till oss om de tycker att ett lärosäte har brutit mot någon lag eller regel på forskarnivå.

Läs om hur UKÄ arbetar med studenträtt och tillsyn

Examenstillstånd inom forskarutbildningen

Här kan du söka reda på vilka universitet och högskolor som har examenstillstånd inom utbildning inom forskarutbildning.

Sök bland examenstillstånd

Projekt och regeringsuppdrag om forskarutbildning

UKÄ har i temaprojektet Fokus forskarutbildning undersökt forskarutbildningen ur olika aspekter under perioden 2019 - 2021. Vi har studerat studenternas intresse för forskarutbildningen i Sverige, lärosätenas dimensionering av forskarutbildningen och samhällets behov av forskarutbildade.

Läs om projektet Fokus forskarutbildning

UKÄ ska i regeringsuppdraget Uppföljning av dimensionering av utbildning på forskarnivå följa upp universitets och högskolors dimensionering av utbildning på forskarnivå. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2024 och delrapporterades i februari 2022.

Klassifikationer och vägledningar om forskarutbildning

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 är en klassifikation över forskningsämnen som används i redovisningen av statistik och vid kvalitetsutvärderingar av utbildning på forskarnivå.

Läs om standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Utvärdering av utbildning på forskarnivå ingår som en del av våra utbildningsutvärderingar som är en av fyra granskningskomponenter inom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. I vägledningen finns alla bedömningsgrunder som lärosätena ska utgå ifrån när de skriver sina självvärderingar

Läs Vägledning för utbildningsutvärderingar på forskarnivå Pdf, 283.5 kB.