Lista med reformer

De bestämmelser och system som reglerar verksamheten vid universitet och högskolor har ändrats vid ett stort antal tillfällen. Nedan listas några några av de viktigaste händelserna och besluten sedan 1940-talet.

 • 1945 – Regeringen tillsätter 1945 års universitetsberedning.
 • 1955 – Regeringen tillsätter 1955 års universitetsutredning.
 • 1956 – Filosofiska fakulteten delas i humanistisk fakultet och matematisk-naturvetenskaplig fakultet.
 • 1958 – Riksdagen beslutar om reformerad utbildning inom de filosofiska fakulteterna.
 • 1959 – 1955 års universitetsutredning lämnar sitt huvudbetänkande (SOU 1959:45).
 • 1960 – Riksdagen beslutar om utbyggnad av den högre utbildningen.
 • 1963 – Regeringen tillsätter 1963 års universitets- och högskolekommitté.
 • 1964 – Riksdagen beslutar om reform av universitetens och högskolornas organisation och förvaltning.
 • 1964 – Riksdagen beslutar om nytt studiestödssystem.
 • 1965 – Riksdagen beslutar om fortsatt utbyggnad av grundutbildningen vid universitet och högskolor.
 • 1967 – Universitetsfilialer inrättas för inledande utbildning inom filosofisk fakultet.
 • 1968 – Regeringen tillsätter 1968 års utbildningsutredning.
 • 1969 – Riksdagen beslutar om fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna.
 • 1969 – Riksdagen beslutar om reformerad forskarutbildning.
 • 1973 – Huvudbetänkande från 1968 års utbildningsutredning (SOU 1973:2).
 • 1975 – Riksdagen fattar principbeslut om högskolereform.
 • 1976 – Universitets- och högskoleämbetet bildas.
 • 1976 – Riksdagen beslutar om reformerad forskningsrådsorganisation.
 • 1977 – Högskolereformen träder i kraft.
 • 1977 – Enhetlig författningsreglering genom högskolelag och högskoleförordning.
 • 1982 – En forskningspolitisk proposition läggs fram för första gången.
 • 1984 – Riksdagen beslutar om reformerad tjänstestruktur vid universitet och högskolor.
 • 1989 – Regeringen tillsätter Högskoleutredningen.
 • 1992 – Högskoleutredningen lämnar betänkande (SOU 1992:44).
 • 1992 – Riksdagen fattar principbeslut om högskolereform.
 • 1993 – Högskolereformen träder i kraft.
 • 1993 – Riksdagen beslutar att Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping ska överföras till stiftelseform.
 • 1995 – Högskoleverket bildas.
 • 1997 – Fasta forskningsresurser till högskolorna.
 • 1997 – Riksdagen beslutar om reformer inom högskolans ledning, institutionella organisation och befattningsstruktur.
 • 2000 – Riksdagen beslutar om ny myndighetsstruktur för forskningsfinansiering.
 • 2007 – Utbildnings- och examensreform träder i kraft.
 • 2009 – Ändrade principer för resurstilldelning till forskning och utbildning på forskarnivå.
 • 2009 – Riksdagen beslutar om möjlighet för alla högskolor att ansöka om examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom ett begränsat område.
 • 2009 – Riksdagen beslutar om att avskaffa kårobligatoriet.
 • 2010 – Riksdagen beslutar om ökad institutionell autonomi för universitet och högskolor.
 • 2010 – Riksdagen beslutar om att införa anmälnings- och studieavgifter för studenter från tredje land.
 • 2013 – Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet bildas.