Utbildning på forskarnivå

Ingress

Figur 1. Doktorander vid universitet och högskolor, höstterminerna 1961 och framåt.

Figur 1. Doktorander vid universitet och högskolor, höstterminerna 1961 och framåt.

Uppgifterna om doktorander vid universitet och högskolor bygger på två olika tidsserier. Under fem år överlappar tidsserierna varandra. För höstterminerna 1961–1977 avser uppgifterna närvarande i forskarutbildningen och från 1973 och framåt aktiva doktorander.

 

Figur 2. Utfärdade forskarexamina, läsåren 1936/37 och framåt.

Figur 2. Utfärdade forskarexamina, läsåren 1936/37 och framåt.

Uppgifterna avser utfärdade forskarexamina och tidigare motsvarigheter. I samband med forskarutbildningsreformen 1969 ersattes doktorsgraden med en doktorsexamen och licentiatexamen avskaffades. Från och med 1981/82 avser uppgifterna den nya licentiatexamen.

 

Figur 3. Andel kvinnor och män bland doktorsexaminerade, läsåren 1936/37 och framåt.

Figur 3. Andel kvinnor och män bland doktorsexaminerade, läsåren 1936/37 och framåt.

Könsfördelningen bland nyblivna doktorer har beräknats baserat på utfärdade doktorsgrader läsåren 1936/37–1969/70 och därefter på avlagda doktorsexamina.