Personal

Figur 1. Samtlig personal vid universitet och högskolor 1980 och framåt.

Figur 1. Samtlig personal vid universitet och högskolor 1980 och framåt.

Figuren visar antalet anställda vid universitet och högskolor, exklusive doktorander och anställda forskarstuderande, totalt och uppdelat på kvinnor och män. Uppgifterna avser heltidsekvivalenter, det vill säga antalet anställda omräknat till heltidsarbetande.

 

Figur 2. Professorer, lektorer och adjunkter vid universitet och högskolor 1980 och framåt.

Figur 2. Professorer, lektorer och adjunkter vid universitet och högskolor 1980 och framåt.

Figuren visar utvecklingen av antalet professorer, lektorer och adjunkter från 1980 och framåt (heltidsekvivalenter). En ny tjänsteorganisation för lärare vid statliga universitet och högskolor trädde i kraft den 1 juli 1986. I samband med reformen blev adjunkt en enhetlig tjänstekategori som ersatte ett stort antal tjänster inom högskolan som inte innebar krav på doktorsexamen eller motsvarande kompetens.

 

Figur 3. Professorer vid universitet och högskolor 1870 och framåt.

Figur 3. Professorer vid universitet och högskolor 1870 och framåt.

Uppgifterna från 1980 och framåt avser professorer vid universitet och högskolor, totalt samt fördelat på kvinnor och män (heltidsekvivalenter).

För perioden före 1980 har uppgifterna hämtats ur en rapport av Urban Dahllöf (se källhänvisning i excelfilen) och avser fasta forskartjänster vid fakulteter och forskningsråd. Rapporten innehåller uppgifter om antalet forskare vart tionde år från och med 1870. De mellanliggande åren har interpolerats i figuren.