Forskningspropositionen 2016

Enligt förslag forskningspropositionen 2016 ska UKÄ även ansvara för kvalitetssäkring av forskning. Regeringen planerar att ge oss uppdraget efter riksdagens beslut om propositionen i vår.

Ledande i forskning

I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar år 2017–2020. Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer.

Höjning av basanslag

Regeringen föreslår en höjning av universitets och högskolors basanslag med 1,3 miljarder kronor till 2020. Syftet är höja kvaliteten samt att ge större utrymme för forskning inom anställningarna och en tydlig karriärstruktur.

Fler kvinnliga professorer

Ett nytt nationellt jämställdhetsmål sätts upp i propositionen: Senast 2030 ska hälften av alla nyrekryteringar till professorstjänster utgöras av kvinnor. 2015 utgjorde andelen kvinnliga professorer 25 procent. 

UKÄ:s arbetsområde växer

Regeringen ser ett behov av att utvärdering och uppföljning av svensk forskning utvecklas i förhållande till regeringens mål och till utvecklingen i omvärlden. Dessa utvärderingar och uppföljningar bör komplettera varandra och ge en bred och mer heltäckande bild av forskningens kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling. Det innebär att UKÄ:s arbetsområde kan komma att omfatta kvalitetssäkringsarbetet på lärosätena, tematiska utvärderingar liksom uppföljningar av regeringens mål för forskningspolitiken.