Forskning

Forskning är den största verksamheten vid universitet och högskolor.

Forskningen har en central betydelse för lärosätena och samhället genom att berika undervisningen och bidra till samhällsutvecklingen.

Var bedrivs forskning?

Den största delen av den statligt finansierade forskningen utförs vid universitet och högskolor. En mindre del av den bedrivs vid statliga forskningsinstitut, till exempel RISE, Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.

Vem forskar?

  • Den forskande och undervisande perso­nalen uppgick år 2015 till 35 000 personer och består av ungefär lika många män som kvinnor. Doktorander med anställning är den största personalkategorin som forskar.
  • Alla som gått en högskoleutbildning på forskarnivå och som antingen har en licentiatexamen (120 poäng) eller en doktorsexamen (240 poäng).
  • Alla lärartjänster på högskolan ska normalt innehålla både forskning och utbildning. Men i vilken utsträckning personalen forskar och undervisar varierar mellan och inom högskola/institut och olika anställningskategorier. 

Hur finansierar högskolan sin forskning?

Lärosätenas intäkter till forskning och utbildning på forskarnivå uppgick 2015 till 38,8 miljarder kronor. 43 procent utgörs av direkta statsanslag, som lärosätena till stor del själva bestämmer hur de ska användas. Resten kommer huvudsakligen från forskningsbidrag. Sverige avsätter nästan fyra procent av bruttonationalprodukten (BNP) till forsknings- och utvecklingsarbete.

Mellan 2005 och 2015 har medlen till forskning ökat från de flesta finansiärer: från staten som ger stöd både via de direkta statsanslagen och via forskningsråd och olika myndigheter, samt från privata stiftelser och icke vinstdrivande organisationer. Även forskningsmedlen från EU har ökat under perioden.

Läs våra publikationer om forskning